SFS 2009:1045 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2009:1045 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
091045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 5 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 1 b § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 1 c�1 e §§, av

följande lydelse.

3 kap.

1 b §

3

Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern

vars samlade elnät har minst 100 000 elanvändare ska till sin organisation
och sitt beslutsfattande vara åtskilt från företag som bedriver produktion av
eller handel med el. Med elanvändare ska därvid förstås den som enligt avtal
med den som bedriver nätverksamheten tar ut el från elnätet i en eller flera
uttagspunkter.

I ett nätföretag som avses i första stycket får inte en styrelseledamot, verk-

ställande direktör eller firmatecknare samtidigt vara styrelseledamot, verk-
ställande direktör eller firmatecknare i ett företag som bedriver produktion
av eller handel med el.

1 c §

Ett nätföretag som avses i 1 b § första stycket får inte bevilja anställ-

da i ledande ställning löner eller andra förmåner som grundar sig på resulta-
tet i de delar av koncernen som bedriver produktion av eller handel med el.

1 d §

Ett nätföretag som avses i 1 b § första stycket ska liksom sitt moder-

företag se till att nätföretaget har den faktiska beslutanderätten som är själv-
ständig i förhållande till övriga delar av koncernen när det gäller de tillgång-
ar som nätföretaget behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av
nätet.

Det som föreskrivs i första stycket hindrar inte att nätföretagets ägare har

sådan insyn och utövar sådan styrning som krävs för att säkerställa en rimlig
avkastning på de investeringar som gjorts i nätföretaget. Ett moderföretag får
dock inte ge instruktioner för den löpande förvaltningen eller för särskilda
beslut om byggande eller modernisering av ledningsnät, om inte instruktio-

1 Prop. 2008/09:216, bet. 2009/10:NU7, rskr. 2009/10:6.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om ge-
mensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/
EG (EUT L 176, 15.7.2003, s. 37, Celex 32003L0054).

3 Senaste lydelse 2005:404.

SFS 2009:1045

Utkom från trycket
den 17 november 2009

background image

2

SFS 2009:1045

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

nerna avser beslut som går utöver de ekonomiska ramar som fastställts av
bolagsstämman eller motsvarande organ i ett dotterföretag.

1 e §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten

får meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för att kraven enligt 1 b
och 1 d §§ ska vara uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.