SFS 2010:164 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2010:164 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
100164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 4 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 9 c och 9 e §§, 4 kap. 10 § samt 12 kap. 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 18�22 §§, samt

närmast före 3 kap. 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

9 c §

2

Den som bedriver nätverksamhet med stöd av nätkoncession för

linje med en spänning som understiger 220 kilovolt eller nätkoncession för
område ska årligen upprätta

1. en risk- och sårbarhetsanalys avseende leveranssäkerheten i elnätet, och
2. en åtgärdsplan som visar hur leveranssäkerheten i det egna elnätet ska

förbättras.

En redovisning baserad på risk- och sårbarhetsanalysen och åtgärdsplanen

ska ges in till nätmyndigheten.

9 e §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. innehåll i samt redovisning och offentliggörande av analyser och åt-

gärdsplaner enligt 9 c §,

2. information till elanvändarna enligt 9 d §, och
3. skyldighet att rapportera elavbrott till den myndighet som regeringen

bestämmer.

Lättnader i kraven på nätkoncessionshavare i vissa fall

18 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten

får meddela föreskrifter om undantag från kraven i 9 c och 9 d §§ i fråga om
ledningar som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av
förnybar el.

1 Prop. 2009/10:51, bet. 2009/10:NU11, rskr. 2009/10:185.

2 Senaste lydelse 2005:1110.

3 Senaste lydelse 2005:1110.

SFS 2010:164

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:164

19 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten

får meddela föreskrifter om undantag från kraven i 17 § i fråga om
nätkoncessionshavare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggning-
ar för produktion av förnybar el. En sådan föreskrift får dock inte avse nätfö-
retag som avses i 1 b § första stycket.

20 §

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet, på ansökan av innehavaren

av en ledning eller den som avser att bygga en ledning, meddela ett bindande
besked om huruvida ledningen omfattas av föreskrifter om undantag enligt
18 §.

21 §

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet, på ansökan av ett företag

som bedriver eller avser att bedriva nätverksamhet, meddela ett bindande be-
sked om huruvida företaget omfattas av föreskrifter om undantag enligt 19 §.

22 §

Ett bindande besked enligt 20 eller 21 § får förenas med villkor.

Dessa ska framgå av beskedet.

4 kap.

10 §

4 En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en ef-

fekt om högst 1 500 kilowatt ska för överföring av el betala endast den del av
avgiften enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mätning,
beräkning och rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska
dessutom betala engångsavgift för anslutning.

Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra ge-

mensamt matar in el på ledningsnätet, ska anläggningarna betraktas som se-
parata anläggningar vid tillämpningen av denna paragraf.

En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och

som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilo-
watt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om
elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han
har matat in på systemet.

Tvister i frågor som avses i första och tredje styckena prövas av nätmyn-

digheten. En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning
kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessions-
havaren sänt ett skriftligt ställningstagande till berörd part under dennes se-
naste kända adress.

12 kap.

3 §

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att

trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande som avser elsäkerhet eller driftsäkerheten hos det natio-

nella elsystemet eller som avser riktigheten av lämnade uppgifter enligt
8 kap. 11 b § gäller omedelbart.

4 Senaste lydelse 2002:121.

background image

3

SFS 2010:164

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.