SFS 2010:602 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Du är här: Start / Miljörätt / Ellag (1997:857) / SFS 2010:602 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
100602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 12 och 13 §§, av

följande lydelse.

4 kap.

12 §

En nätkoncessionshavare som har tagit emot en ansökan om anslut-

ning av en elproduktionsanläggning ska ange en tidsplan för handläggningen
av ansökan.

När uppgift enligt 11 § första stycket lämnas i fråga om anslutning av en

elproduktionsanläggning, ska nätkoncessionshavaren även ange en tidsplan
för anslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om utformningen av en tidsplan enligt första eller andra
stycket.

13 §

Den som har nätkoncession ska offentliggöra principer för hur kost-

naderna för teknisk anpassning ska fördelas vid anslutning till elnätet.

8 kap.

12 §

3

Elleverantörer ska på eller i samband med fakturor avseende försälj-

ning av el och i reklam som vänder sig till elanvändare lämna uppgift om

1. varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga sammansättning

av energikällor som använts för att framställa den el som elleverantören sål-
de under närmast föregående kalenderår, och

2. den inverkan på miljön i form av utsläpp av koldioxid samt den mängd

kärnbränsleavfall som framställningen av den försålda elen har orsakat.

1 Prop. 2009/10:128, bet. 2009/10:NU18, rskr. 2009/10:280.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

3 Senaste lydelse 2005:1110.

SFS 2010:602

Utkom från trycket
den 18 juni 2010

background image

2

SFS 2010:602

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om elleverantören har köpt el på en elbörs eller importerat den från före-

tag som är belägna utanför Europeiska unionen får uppgifterna enligt första
stycket 1 baseras på uppgifter som elbörsen eller företagen tillhandahållit.

De uppgifter som anges i första stycket 2 får lämnas genom hänvisning till

referenskällor som är tillgängliga för allmänheten.

Om en elleverantör överför ursprungsgarantier som avser energi från för-

nybara energikällor till en annan innehavare, ska den mängd energi som
motsvarar ursprungsgarantierna dras från andelen energi från förnybara
energikällor när uppgifter lämnas enligt första stycket 1.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela närmare föreskrifter om hur sådana uppgifter som avses i första�
fjärde styckena ska beräknas och redovisas för elanvändarna.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.