SFS 2013:631 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 2013:631 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)
130631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § epizootilagen (1999:657) ska

ha följande lydelse.

3 a §

2

En veterinär eller någon annan som i sitt yrke kommer i kontakt med

djur eller produkter av djur och som har anledning att misstänka att ett fall av
epizootisk sjukdom har inträffat ska skyndsamt anmäla detta till Statens jord-
bruksverk och länsstyrelsen. Anmälningsskyldigheten gäller även den som är
ansvarig för ett laboratorium där sådan sjukdom har konstaterats eller där det
finns anledning att misstänka fall av sådan sjukdom.

Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta Statens veterinärmedicinska an-

stalt, distriktsveterinären och den eller de kommunala nämnder som utför
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Om det är fråga om en epi-
zootisk sjukdom hos fisk, ska också Havs- och vattenmyndigheten under-
rättas, och om misstanken gäller sådan epizootisk sjukdom som kan överföras
till människor även Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och smitt-
skyddsläkaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

2 Senaste lydelse 2011:616.

SFS 2013:631

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.