SFS 1980:369

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 1980:369
800369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Epizootilag;

"Tardad den 29 m aj 1980.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs följande.

SFS 1980:369

Utkom från trycket

den 12 juni 1980

'"ledande bestämmelser
1 § Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas

smitta bland djur ell er från djur till människa (epizootiska sj uKdo-

mar).

1979/80:61. JoU 1979/80:31. rskr 1979/80:265.

591

11

L

¬

background image

SFS 1980:369

⬢ .o .iska sjukdomarna anges i v erkställighetsföreskrifter av reo^.

H

myndighet som regeringen bestämmer,

ringen eller den

.monellainfektion hos djur finns särskilda b

Om bekämpning av sau.

melser.

'estäm.

Bekämpning

. 8 Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom h ar

drabbat djur i hans vård skall omedelbart anmäla detta till distriktsveien.

nären eller annan veterinär.

3 s Har en veterinär anledning misstänka att djur drabbats av en epizoo-

tisk sjukdom, skall han omedelbart göra en undersökning för att fastställa

^⬢""DenTom^^a^juren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och under-

kasta sig de åtgärder samt lämna det biträde som föranleds av undersök-

ningen.

, .

�~ j-

u ⬢ ⬢ ,

Om det är nödvändigt för undersökningen, får djur som har insjuknat av­

livas utan ägarens samtycke.

4 § Har en veterinär grundad anledning anta-att ett fall av epizootisk

sjukdom har inträffat, skall han, i den utsträckning som behövs föratt mot­

verka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka och lämna den fas­
tighet där sjukdomsfallet inträffat eller fastigheter där smitta annars kan
antas förekomma samt att utföra transporter till eller från sådana fastighe­

ter (spärrförklaring).

5 § �r det klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall

länsstyrelsen i fråga om fastigheter där smitta förekommer besluta om för­

bud som anges i 4 § eller om andra begränsningar i hanteringen av djureller

varor, allt i den utsträckning som behövs for att motverka smittspridning

(smittförklaring).

Under samma förutsättningar skall länsstyrelsen besluta om

1. förbud mot t ransporter av djur eller varor till eller från eller inom dt

område som gränsar till f astigheter där smitta förekommer eller om

begränsningar i han teringen av djur eller varor inom sådant område (
om ko ntrollområde).

2. förbud mot tillträde till v issa djurstallar (stallförbud).

6 § Beslut enligt 4 § skall upphävas av distriktsveterinären och beslut

ligt 5 § av länsstyrelsen, så snart det blivit klarlagt att förutsättningarna

beslutet inte längre föreligger.

7 § För att bekämpa eller förebygga epizootiska sjukdomar får

en eller, efter regeringens bemyndigande, lantbruksstyrelsen med e

reskriftpr nm

592

reskrifter om

1 ⬢ avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan spi

smitta.

2. avlivning av andra djur (epizootislakt).

⬢ °^^=3dl!ggörande av döda djur.

iridJ

¬

background image

4 smittrening.

^ skyddsympning eller annan forebyggande behandling av djur,

6^ undersökning av d jur i ko ntrollsyfte.
7 djurhållning.

g" iransporter av djur och varor.

g § Efter beslut av länsstyrelsen föreligger skyldighet för

] innehavare av sådan slakteriinrättning som är ställd under offentlig

kontroll att .ställa lokal och utrustning till förfogande för epizootislakt,

1 innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen be­

hövs för att bekämpa eller förebygga en epizootisk sjukdom att tillhanda­
hålla utrustningen.

3 personal vid sla kteriinrättning som avses i 1 och d en som handhar ut-

nistning som avses i 2 att delta i b ekämpning eller förebyggande åtgärder

enligt denna lag.

SFS 1980:369

1 I

i i I ! v

⬢ ⬢

! 1 ,v

Tillsyn
9 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd

av lagen meddelad e föreskrifter utövas av lantbruksstyrelsen. Länsstyrel­
sen utövar tillsynen inom länet.

En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen fö tillträde till områden, lo­

kaler och andra utrymmen för att där göra undersökningar och ta prover.

Unsstyrelsen för meddela föreläggande eller förbud som uppenbart be­

hövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stod av la­
gen skall efterlevas. I bes lut om föreläggande för länsstyrelsen utsatta vite

Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt denna lag e -

ler föreskrifter so m har meddelats med stöd av lagen eller enligt föreläg­
gande. kan länsstyrelsen förordna om rättelse på hans bekostna

�vriga bestämmelser
10 § Ersättning av statsmedel lämnas till den som på grund av I'®®'

ligt denna lag eller med stöd av lagen meddelade foreskri ter r vi

1. kostnad eller förlust genom intrång i näringsver 'sam e .

2. kostnad eller fdrlus. i annat fall e=nom at, husdjur avi,vas eller dor �~11

följd av skyddsympning eller annan behandling.

jhuakas on, den ershttnlngsberdtllsade

son eller genom grov värdslöshe. har medverka, �~11 kostnaden eller forlus

Den som deltagit i be kämpning eller

och

lag är berättigad till ersättning av statsmedel f

för kostnader för resa och uppehälle

förfogande för ändamål som

f^en som ställer lokal eller utrustning til

g

.cmnHol för kostna-

i tredje stycket är berättigad till ersättning av statsmedel for

öer och för förlorad avkastning eller nytta.

38-SFS 1980

593

:.li fl

I'll

lii

r.'-

M i.

t

¬

background image

SFS 1980:369

,, 8 Ansökan on, ersaltning skall göras hos lantbruksstyrclsen inn�~

anadnr Wn den d ag dä anspidlket uppk om. Gors mte ansökan i�~�~�~j

Tngivnå liden är rätlen til l ersättning förlorad, om tnte särskilda skäl fo,,.

ligger.

12 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamh et

l" underlåteratt göra anmälan enligt 2 §.

2. bryter mot ett beslut enligt 4 eller 5 § eller mot en föreskrift som med­

delats med stöd av 7 §.

, . ,

.

Innefattar brott som avses i första stycket olovlig transport eller förflyi,.

ning av djur eller vara, skall sådan egendom förklaras förverkad, om det ej

är uppenbart obilligt. I st ället för egendomen kan d ess värde förklaras for.

verkat.

13 § Polismyndigheterna skall lämna den handräckning som behövs for

att denna lag skall efterlevas.

14 § En veterinärs beslut enligt 4 § får ö verklagas hos länsstyrelsen ge­

nom besvär.

Länsstyrelsens beslut och lantbruksstyrelsens beslut i särs kilt f all f är

överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Andra beslut av lantbruksstyrelsen får överklagas hos regeringen genom

besvär.

Beslut som avses i första och andra s tyckena gäller med omedelbar ver­

kan, om ej annat förordnas.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1980.
Genom lagen upphävs epizootilagen (1935:1 05). Förekom mer i lag el er

annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestäm­

melse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

ANDERS DAHLGREN
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken