SFS 2018:809 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 2018:809 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)
SFS2018-809.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i epizootilagen (1999:657)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 a § epizootilagen (1999:657) ska

ha följande lydelse.

21 a §2 Vid överklagande av ersättningsbeslut som har fattats med stöd av

bestämmelserna om schablon i 17 § ska Jordbruksverket snarast ompröva

beslutet om överklagandet inte ska avvisas enligt 45 § förvaltningslagen

(2017:900).

Om Jordbruksverket ändrar det överklagade beslutet, ska verket även

överlämna det nya beslutet till överinstansen. �verklagandet ska anses

omfatta det nya beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2007:361.

SFS 2018:809

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.