SFS 1994:631 Lag om ändring i epizootilagen (1980:369)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 1994:631 Lag om ändring i epizootilagen (1980:369)
SFS 1994_631 Lag om ändring i epizootilagen (1980_369)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:631

Utkom från trycket

den 16 juni 1994

Lag
om ändring i epizootilagen (1980:369);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om epizootilagen (1980:369)
dels att 5 - 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

5 § �r det klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall
den myndighet som regeringen bestämmer i fråga om fastigheter där
smitta förekommer besluta om förbud som anges i 4 § eller om andra
begränsningar i hanteringen av djur eller varor, allt i den utsträckning som
behövs för att motverka smittspridning (smittförklaring).

Under samma förutsättningar skall den myndighet som regeringen be-

stämmer besluta om

1. förbud mot transporter av djur eller varor till eller från eller inom

områden där smitta förekommer eller om andra begränsningar i hantering-
en av djur eller varor inom sådana områden,

2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där

djur hålls (tillträdesförbud).

6 § Beslut enligt 4 § skall upphävas av distriktsveterinären och beslut
enligt 5 § av den myndighet som regeringen bestämmer, så snart det blivit

klarlagt att det inte längre finns förutsättningar för beslutet. När ett beslut
enligt 5 § första stycket upphävs, skall ett beslut som har meddelats enligt
4 § inte längre gälla för den smittförklarade fastigheten.

7 §2 För att bekämpa eller förebygga epizootiska sjukdomar får regering-
en eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk meddela
föreskrifter om

1. avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida

smitta,

2. avlivning av andra djur (epizootislakt),
3. oskadliggörande av.döda djur och produkter av djur,
4. smittrening,

5. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
6. undersökning av djur i kontrollsyfte,
7. djurhållning,
8. transporter av djur och varor,
9. journalföring i fråga om djur och djurprodukter,

10. oskadliggörande av djur som sprider smitta,
11. metoder för provtagning och analys.

8 § Efter beslut av den myndighet som regeringen bestämmer föreligger
skyldighet för

1. innehavare av sådan slakteriinrättning som är ställd under offentlig

kontroll att ställa lokal och utrustning till förfogande för epizootislakt,

1

Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94: UU23, rskr. 1993/94:367.

2

Senaste lydelse 1991:394.

1222

background image

2. innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen

behövs för att bekämpa eller förebygga en epizootisk sjukdom att tillhan-

dahålla utrustningen,

3. personal vid slakteriinrättning som avses i 1 och den som handhar

utrustning som avses i 2 att delta i bekämpning eller förebyggande tågärder
enligt denna lag.

8 a § Regeringen får bemyndiga Jordbruksverket att i föreskrifter be-
stämma vilken myndighet som skall besluta enligt 5, 6 och 8 §§.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

SFS 1994:631

1223

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.