SFS 2005:102 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 2005:102 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)
050102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 3 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om epizootilagen (1999:657)

dels att 3, 5�8 §§ samt 20 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 a och 4 a §§, av föl-

jande lydelse.

3 §

3 Om en veterinär har anledning att misstänka att ett fall av epizootisk

sjukdom har inträffat, skall han omedelbart göra en undersökning för att
fastställa sjukdomens art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att för-
hindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det
intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för
undersökningen. Om det är nödvändigt för undersökningen, får ett djur som
misstänks vara smittat avlivas utan ägarens samtycke.

3 a § En veterinär eller någon annan som i sitt yrke kommer i kontakt med
djur eller produkter av djur och som har anledning att misstänka att ett fall
av epizootisk sjukdom har inträffat skall skyndsamt anmäla detta till Statens
jordbruksverk och länsstyrelsen. Anmälningsskyldigheten gäller även den
som är ansvarig för ett laboratorium där sådan sjukdom har konstaterats eller
där det finns anledning att misstänka fall av sådan sjukdom.

Länsstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta Statens veterinärmedicinska

anstalt, distriktsveterinären och den eller de kommunala nämnder som utför
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Om det är fråga om en epi-
zootisk sjukdom hos fisk, skall också Fiskeriverket underrättas, och om
misstanken gäller sådan epizootisk sjukdom som kan överföras till männis-
kor även Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och smittskyddsläkaren.

4 a § Om det finns grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk
sjukdom har inträffat, skall den myndighet som regeringen bestämmer, i den
utsträckning det är nödvändigt för att motverka smittspridning, besluta om
förbud mot att besöka eller lämna eller utföra transporter eller förflyttningar
av djur eller fordon till, från eller inom sådana områden

1 Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156.

2 Jfr rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder
för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/11/EEG och
besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (EUT
L 306, 22.11.2003, s. 1, Celex 32003L0085).

3 �ndringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

SFS 2005:102

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

2

SFS 2005:102

1. som gränsar till ett område där smitta kan antas förekomma, eller
2. där det annars kan finnas risk för spridning av smitta.

5 § Om det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall
den myndighet som regeringen bestämmer besluta om förbud enligt 4 § för
de områden där smitta förekommer, eller om andra begränsningar i hante-
ringen av djur eller varor, allt i den utsträckning som behövs för att mot-
verka smittspridning (smittförklaring).

Under samma förutsättningar skall regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om

1. förbud mot transporter av djur eller varor till, från eller inom områden

som gränsar till områden där smitta förekommer eller om andra begräns-
ningar i hanteringen av djur eller varor inom sådana angränsande områden,
och

2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där

djur hålls (tillträdesförbud) eller särskilda villkor för tillträde till sådana an-
läggningar.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 4, 4 a och 5 §§.

7 § Beslut enligt 4, 4 a eller 5 § skall upphävas av den myndighet som re-
geringen bestämmer så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förut-
sättningar för beslutet.

8 §

4 För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade

eller kan sprida smitta,

2. slakt eller annan avlivning av andra djur,
3. oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall

och annat material som kan sprida smitta,

4. smittrening,
5. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
6. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
7. djurhållning,
8. begränsningar eller andra villkor vad gäller förflyttning av fordon,
9. begränsningar eller andra villkor vad gäller transport eller annan hante-

ring av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och an-
nat material,

10. registrering eller journalföring av djurtransporter, levande och döda

djur, produkter av djur och andra varor, avfall och annat material,

11. dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur hålls,
12. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
13. metoder för provtagning och analys,

4 Senaste lydelse 2003:101.

background image

3

SFS 2005:102

14. skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha bety-

delse för arbetet med att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar,

15. annan åtgärd som skall genomföras till följd av beslut av Europeiska

kommissionen eller som annars är nödvändig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de föreskrifter som behövs som komplettering av sådana EG-bestämmelser
som inte faller inom tillämpningsområdet för vare sig livsmedelslagen
(1971:511) eller lagen (1985:295) om foder och som finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, eller

2. någon EG-förordning som har beslutats med stöd av den förordning

som anges under 1.

20 §

5 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 2 §,

2. bryter mot ett beslut enligt 4 §, 4 a § eller mot föreskrift eller beslut

som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §,

3. bryter mot sådana bestämmelser om hantering av specificerat riskmate-

rial, om framställning eller användning av animaliska produkter eller om
överlåtelse av djur eller andra produkter än livsmedel, som finns i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 13 §

döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av före-
läggandet eller förbudet.

Innefattar ett brott som avses i första stycket 2 olovlig transport av djur el-

ler varor skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart
oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkad.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:101.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.