SFS 2002:548 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 2002:548 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)
020548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § epizootilagen (1999:657)

skall ha följande lydelse.

15 §

Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som

har meddelats med stöd av lagen drabbas av

1. förlust på grund av att husdjur avlivas eller dör till följd av skyddsymp-

ning eller annan behandling,

2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
3. produktionsbortfall,
4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den

kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.

Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid miss-

tanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som
anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257.

SFS 2002:548

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken