SFS 1999:657 Epizootilag

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 1999:657 Epizootilag
990657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Epizootilag;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas

genom smitta bland djur eller från djur till människa (epizootiska sjukdo-
mar).

Med allmänfarliga sjukdomar avses i denna lag sådana sjukdomar som

kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra
stora ekonomiska förluster för samhället.

De epizootiska sjukdomarna anges i verkställighetsföreskrifter som med-

delas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Om bekämpning av salmonella och vissa andra zoonoser hos djur finns

bestämmelser i zoonoslagen (1999:658).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §

Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drab-

bat djur i hans vård skall omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären el-
ler annan veterinär.

Till dess ett besked av en veterinär föranleder något annat, skall den som

har djuren i sin vård göra vad som rimligen kan begäras för att förhindra el-
ler begränsa smittspridning. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om vad den enskilde skall göra.

3 §

Om en veterinär har anledning misstänka att ett fall av epizootisk sjuk-

dom har inträffat, skall han omedelbart göra en undersökning för att fast-
ställa sjukdomens art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att för-
hindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det
intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för

1

Prop. 1998/99:88, bet. 1998/99:MJU9, rskr. 1998/99:215.

2

Jfr rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgär-

der för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1, Celex 392L006)
och rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna
gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder
mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69, Celex 392L0119), båda ändrade
genom Anslutningsakten för Konungariket Norge, Republiken �sterrike, Republiken
Finland och Konungariket Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 132, Celex 194NN01/
05/E), m.fl.

SFS 1999:657

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:657

undersökningen. Om det är nödvändigt för undersökningen, får ett djur som
misstänks vara smittat avlivas utan ägarens samtycke.

Veterinären skall skyndsamt underrätta Statens jordbruksverk och länssty-

relsen. Länsstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta Statens veterinärmedi-
cinska anstalt, distriktsveterinären och den eller de kommunala nämnder
som utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Om det är fråga
om en epizootisk sjukdom hos fisk, skall också Fiskeriverket underrättas,
och om misstanken gäller sådan epizootisk sjukdom som kan överföras till
människor även Statens livsmedelsverk, Smittskyddsinstitutet och smitt-
skyddsläkaren.

Det som sägs om veterinär i andra stycket gäller också den som är ansva-

rig för det laboratorium där ett fall av epizootisk sjukdom konstaterats.

4 §

Om en veterinär har grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk

sjukdom har inträffat, skall veterinären, i den utsträckning som behövs för
att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka eller lämna
eller utföra transporter till eller från det område där sjukdomsfallet inträffat
eller där smitta annars kan antas förekomma (spärrförklaring).

Ett sådant beslut skall snarast underställas den myndighet som regeringen

bestämmer. Myndigheten skall snarast pröva om beslutet skall fortsätta att
gälla.

5 §

Om det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall

den myndighet som regeringen bestämmer besluta om förbud enligt 4 § för
de områden där smitta förekommer, eller om andra begränsningar i hante-
ringen av djur eller varor, allt i den utsträckning som behövs för att motverka
smittspridning (smittförklaring).

Under samma förutsättningar skall regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om

1. förbud mot transporter av djur eller varor till, från eller inom områden

som gränsar till områden där smitta förekommer eller om andra begräns-
ningar i hanteringen av djur eller varor inom sådana angränsande områden,
och

2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där

djur hålls (tillträdesförbud).

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 4 och 5 §§.

7 §

Beslut enligt 4 eller 5 §§ skall upphävas av den myndighet som reger-

ingen bestämmer så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förutsätt-
ningar för beslutet.

8 §

För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade

eller kan sprida smitta,

2. slakt eller annan avlivning av andra djur,

background image

3

SFS 1999:657

3. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt av avfall och

annat material som kan sprida smitta,

4. smittrening,
5. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
6. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
7. djurhållning,
8. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur,
9. transporter av djur och varor,
10. journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,
11. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
12. metoder för provtagning och analys.

9 §

Efter beslut av den myndighet som regeringen bestämmer skall

1. innehavare av sådana slakteriinrättningar eller bearbetningsanlägg-

ningar som är ställda under offentlig kontroll ställa lokaler och utrustning till
förfogande för sådan slakt eller avlivning som avses i 8 § 1 och 2 eller för så-
dant oskadliggörande som avses i 8 § 3,

2. innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen be-

hövs för att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjukdom tillhandahålla
utrustningen,

3. personal vid slakteriinrättningar eller bearbetningsanläggningar som

avses i 1 och de personer som handhar utrustning som avses i 2 delta i före-
byggande åtgärder eller bekämpning enligt denna lag.

10 §

Om det blivit klarlagt att en epizootisk sjukdom inte längre kan be-

kämpas med rimliga insatser, får regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer besluta att bekämpningen skall upphöra.

Tillsyn

11 §

Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrif-

ter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen utövas av Jordbruksver-
ket. Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet.

12 §

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden,

anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen för att där besiktiga
djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för EG:s institu-

tioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

13 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller förbud som

behövs för att denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud får till-
synsmyndigheten sätta ut vite.

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt ett föreläggande, kan
tillsynsmyndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad.

background image

4

SFS 1999:657

14 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att denna lag

eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen skall ef-
terlevas.

Ersättning

15 §

Staten skall ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som

har meddelats med stöd av lagen drabbas av

1. förlust på grund av att husdjur avlivas eller dör till följd av skyddsymp-

ning eller annan behandling,

2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
3. produktionsbortfall,
4. annan inkomstförlust än som avses i 3.
Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kost-

nad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.

Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott av sådana sär-

skilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av
regeringen.

16 §

Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberättigade

uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller
förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att rätta sig
efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att

1. ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder

som vidtas enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter,

2. till grund för ersättning för sådan förlust eller kostnad som anges i 15 §

första stycket 1 eller 2 skall läggas ett visst högsta värde på husdjur eller an-
nan egendom som skall ersättas,

3. ersättning för kostnad eller förlust med anledning av saneringsåtgärder

eller produktionsbortfall får lämnas enligt viss angiven schablon.

18 §

Den som har deltagit i förebyggande åtgärder eller bekämpning enligt

denna lag har rätt till ersättning av staten för arbete och tidsspillan samt för
resa och uppehälle.

Den som har ställt lokal eller utrustning till förfogande för de ändamål

som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten för sina kostnader
och för förlorad avkastning eller nytta.

19 §

Ansökan om ersättning skall göras hos Jordbruksverket inom sex må-

nader från den dag då anspråket uppkom. Görs inte ansökan inom den an-
givna tiden är rätten till ersättning förlorad, om det inte finns särskilda skäl.

Straff

20 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

background image

5

SFS 1999:657

1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift som

har meddelats med stöd av 2 §,

2. bryter mot ett beslut enligt 4 § eller mot en föreskrift eller ett beslut

som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 13 §

döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläg-
gandet eller förbudet.

Innefattar ett brott som avses i första stycket 2 olovlig transport av djur el-

ler varor skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart
oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

�verklagande

21 §

Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veteri-
närs beslut enligt 4 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 då epizootilagen

(1980:369) skall upphöra att gälla.

2. Den äldre lagen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i

den lagen har fattats före den 1 oktober 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

KJELL LARSSON
(Jordbruksdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken