SFS 2006:810 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 2006:810 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)
060810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om epizootilagen (1999:657)

dels

att 4 a, 5, 7�9, 11�14 och 21 §§ samt rubrikerna närmast före 11 och

21 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 20 § skall lyda ⬝Straffbestämmelser m.m.⬝,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 a, 11 a, 12 a, 13 a

och 22 §§, samt närmast före 1 a, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a och 14 §§ nya ru-
briker av följande lydelse.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

1 a §

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-be-

stämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i
Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

4 a §

2

Om det finns grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk

sjukdom har inträffat, skall Jordbruksverket, i den utsträckning det är nöd-
vändigt för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka
eller lämna eller utföra transporter eller förflyttningar av djur eller fordon
till, från eller inom sådana områden

1. som gränsar till ett område där smitta kan antas förekomma, eller
2. där det annars kan finnas risk för spridning av smitta.
Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndig-

het att fatta beslut enligt första stycket.

5 §

3

Om det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall

Jordbruksverket besluta om förbud enligt 4 § för de områden där smitta före-
kommer, eller om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor, allt i

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Senaste lydelse 2005:102.

3

Senaste lydelse 2005:102.

SFS 2006:810

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:810

den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning (smittförkla-
ring).

Under samma förutsättningar skall regeringen eller, efter regeringens be-

myndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. förbud mot transporter av djur eller varor till, från eller inom områden

som gränsar till områden där smitta förekommer eller om andra begräns-
ningar i hanteringen av djur eller varor inom sådana angränsande områden,
och

2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där

djur hålls (tillträdesförbud) eller särskilda villkor för tillträde till sådana an-
läggningar.

Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndig-

het att fatta beslut enligt första och andra styckena.

7 §

4

Beslut enligt 4, 4 a eller 5 § skall upphävas av Jordbruksverket så

snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förutsättningar för beslutet.

Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndig-

het att fatta beslut enligt första stycket.

8 §

5

För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i
det enskilda fallet besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade

eller kan sprida smitta,

2. slakt eller annan avlivning av andra djur,
3. oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall

och annat material som kan sprida smitta,

4. smittrening,
5. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
6. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
7. djurhållning,
8. begränsningar eller andra villkor vad gäller förflyttning av fordon,
9. begränsningar eller andra villkor vad gäller transport eller annan hante-

ring av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och an-
nat material,

10. registrering eller journalföring av djurtransporter, levande och döda

djur, produkter av djur och andra varor, avfall och annat material,

11. dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur hålls,
12. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
13. metoder för provtagning och analys,
14. skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha bety-

delse för arbetet med att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar,

15. annan åtgärd som skall genomföras till följd av beslut av Europeiska

kommissionen eller som annars är nödvändig.

4

Senaste lydelse 2005:102.

5

Senaste lydelse 2005:102. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2006:810

9 §

Efter beslut av Jordbruksverket skall

1. innehavare av sådana slakteriinrättningar eller bearbetningsanlägg-

ningar som är ställda under offentlig kontroll ställa lokaler och utrustning till
förfogande för sådan slakt eller avlivning som avses i 8 § 1 och 2 eller för
sådant oskadliggörande som avses i 8 § 3,

2. innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen be-

hövs för att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjukdom tillhandahålla
utrustningen,

3. personal vid slakteriinrättningar eller bearbetningsanläggningar som

avses i 1 och de personer som handhar utrustning som avses i 2 delta i före-
byggande åtgärder eller bekämpning enligt denna lag.

Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndig-

het att fatta beslut enligt första stycket.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

11 §

6

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad
regeringen bestämmer.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

11 a §

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksam-

het och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Rätt till upplysningar och tillträde

12 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra ut-

rymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som vidtar åtgärder enligt

denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för

inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

6

Senaste lydelse 2003:101.

background image

4

SFS 2006:810

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

12 a §

Den som är föremål för offentlig kontroll eller andra åtgärder enligt

denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall tillhandahålla den hjälp
som behövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

13 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmel-

ser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

13 a §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-be-
stämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Hjälp av polismyndighet

14 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-be-
stämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

�verklagande m.m.

21 §

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt 4 §
får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

22 §

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

background image

5

SFS 2006:810

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.

Populära lagar

Populära lagar

Miljöbalken