SFS 2009:1257 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

Du är här: Start / Miljörätt / Epizootilag (1999:657) / SFS 2009:1257 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)
091257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i epizootilagen (1999:657);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § epizootilagen (1999:657) ska

ha följande lydelse.

21 §

2

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt 4 §
får dock inte överklagas.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltnings-

domstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär
som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

2 Senaste lydelse 2006:810.

SFS 2009:1257

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.