SFS 2014:700 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 2014:700 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
140700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 § fiskelagen (1993:787) ska ha

följande lydelse.

47 §

2

Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon begår brott enligt

denna lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål
som

1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller
2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.
Befogenheter enligt första stycket har
1. fisketillsynsmän som getts förordnande enligt 34 § tredje stycket, och
2. sådana befattningshavare hos Kustbevakningen, Havs- och vattenmyn-

digheten eller länsstyrelsen i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevna-
den av bestämmelser om fiske.

Samma befogenhet har, om fisket kränker enskild fiskerätt, den som inne-

har fiskerätten eller den som företräder honom eller henne.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska detta skyndsamt

anmälas till Polismyndigheten eller åklagare. Den polisman eller åklagare
som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om
han eller hon själv gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom eller

henne har tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att
anmäla det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad ska

omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fångats, om
den är levnadsduglig och det kan göras utan särskilda kostnader eller besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:615.

SFS 2014:700

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.