SFS 1971:854

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1971:854
710854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i 1 -i i

SFS 1971:854 Lag

utkom f rån tr ycket om ändring 1 lagen (1950: 596) om rätt till fiske;

given Stockholms sl ott den 3 december 1971.

den 14 dec. 1971

..t

.'ri

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 1 § lagen (1950: 596) om rätt till

fiske skall ha nedan angivna lydelse.

1928

1 Prop. 1971: 137, JoU 63, rskr 283.

¬

background image

1 §2 Denna lag avser rätten till fiske inom Sveriges sjöterritorium och

svensk fiskezon.

Fiskezonen omfattar det havsområde utanför territorialgränsen vid

Sveriges västra kust som Konungen bestämmer i enlighet med den i
London den 9 mars 1964 dagtecknade fiskerikonventionen.

Vad i lagen föreskrives om fiske i allmänt vatten gäller även i fiske­

zonen, dock med de begränsningar som föranledas av lagen om konti­
nentalsockeln.

För område, inom vilket fisket regleras genom överenskommelse med

främmande makt, gälla ej bestämmelserna i denna lag, i den mån de
strida mot överenskommelsen.

SFS 1971: 854

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.
Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 3 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

2 S enaste lydelse 1967:184.

SVEN-ERIC NILSSON

(J ordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.