SFS 1971:564

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1971:564
710564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:564 Lag

Utkom från t rycket om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske;

den 27 juli 1971

given Stockholm s slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen\ funnit gott förordna, att 41 § lagen (1950: 596), om rätt till

fiske skall ha nedan angivna lydelse.

41 §2 Talan mot länsstyrelses beslut i ärende, varå 24, 28 eller 29 §

äger tillämpning, eller rörande utdömande av vite enligt 32 § föres hos

kammarrätten genom besvär inom två månader efter det klaganden er­
höll del av beslutet.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan bos

Konungen genom besvär inom tid som sägs i första stycket.

Vederbörande fiskeriintendent är på grund av sin befattning behörig

att föra talan i ärende som avses i första eller andra stycket.

Då beslut som länsstyrelse eller kammarrätt meddelar enligt denna

lag angår så många att avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas
envar av dem, skall delgivning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970:
428).

Beslut, som avses i 22, 28 och 29 §§, skola lända till efterrättelse utan

binder av förd klagan, om ej annorlunda förordnas. Om särskilda skäl

föreligga, må länsstyrelsen förordna att även beslut, som avses i 31 §,
skall lända till omedelbar efterrättelse.

1470

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

2 Senaste lydelse 1970: 438.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972,

SFS 1971: 564

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

INGEMUND BE NGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.