SFS 1973:1156

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1973:1156
731156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1156 Lag

utkom frän trycket

änilruig I lagen (1950: 596) om rätt tiU fiske;

den 7 januari 1974 utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ att 24 och 25 §§ lagen (1950:

596) om rätt till fiske skall ha nedan angivna lydelse.

24 §2 I fråga om tillgodogörandet av fiske som är samfällt för flera

fastigheter gäller lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.

Hör fiske till allenast en fastighet, vilken ej utgöres av enbart fiske,

och innehaves fastigheten med samäganderätt, må länsstyrelsen på ansö­
kan av någon av delägarna föreskriva hur fisket må nyttjas.

Vad i denna paragraf stadgas äger ej tUlämpning å fiske som ingår i

fiskevårdsområde.

25 §2 Upplåtes jord till brukande, må brukaren nyttja det fiske som

hör till jorden, om ej annorlunda avtalas.

Avser upplåtelsen icke hel fastighet och har annat ej avtalats om om­

fattningen av fiskerätten, skall 24 § andra stycket äga motsvarande till-

lämpning. Markarealen skall därvid utgöra delningsgrund, om ej annat

finnes lämpligare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Förordnande angående nyttjande av samfåUt fiske, som meddelats av

länsstyrelse med stöd av äldre lag, skall gälla till dess delägarna beslu­
tat annat enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.

Bestämmelserna i 24 § andra stycket i dess äldre lydelse skall gälla

tiU dess föreningsförvaltn ing enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av

samfälligheter anordnats, dock längst till utgången av år 1978.

Beträffande upplåtelse, som skett enligt 24 § andra stycket i dess

äldre lydelse, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

(J ordbruksdep artemen tet)

1 Prop. 1973: 160, CU 33, rs kr 389.

2 S enaste lydelse 1962: 47. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

° Senaste lydelse 1970; 1015.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.