SFS 1975:176

750176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:176 Lag

Utkom från trycket

den 27 maj 19 75

om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske;

utfärdad den 15 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om lagen (1950; 596) ora

rätt till fiske^

dels att i 2—4 och 21 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "re­

geringen",

dels att i 16 § ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot "regeringen

eller myndighet som regeringen bestämmer",

dels att 1, 22, 26, 35, 36, 40 och 41 §§ skall ha nedan angivna ly­

delse,

dels att i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 33 a—f, 35 a och

36 a §§ samt närmast före nya 33 a och 33 f §§ två nya rubriker av
nedan angivna lydelse.

1 §2 Denna lag avser rätten till fiske inom Sveriges sjöterritorium och

svensk fiskezon. I fall som särskilt angivas gäller lagen även svenskt
havsfiske utanför fiskezonen.

Fiskezonen omfattar det havsområde intill åtta nautiska mil eller

14 816 meter utanför territorialgränsen vid Sveriges kuster som rege­

ringen bestämmer.

Vad i lagen föreskrives om fiske i allmänt vatten gäller även i fiske­

zonen, dock med de begränsningar som föranledas av lagen ora konti­

nentalsockeln.

276

22

Till förekommande av att fiske som är förbehållet innehavare av

enskild f iskerätt hindras eller skadas genom fiske som utövas med stöd
av stadgande i 6—9 §§ eller 11 § äger regeringen eller myndighet som

1 Prop. 1975: 29, JoU 9, rsk r 145.

2 Senaste lydelse av

2 § 1967; 184 (jfr 1968:485)

3 § 1956: 214

4 § 1960; 46

21 § 1960; 46.

3 Senaste lydelse 1973; 827 (jfr 19 73: 828). Ändringen inneb är bl. a. att fjärde

stycket upphävs.

< Senaste lydelse 1956; 214.

¬

background image

regeringen bestämmer meddela erforderliga föreskrifter rörande längden

SFS 1975:176

åv de redskap som därvid får användas och avståndet mellan dem

ävensom meddela förbud mot att utsätta skötar, nät eller annat fiske­

redskap inom visst avs tånd från notvarp som utmärkts med märke som

fastställts av myndighet som nyss sagts.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får också i

annat fall än i första stycket sägs meddela de föreskrifter som erfordras
för att förebygga att fiske med fast redskap som utövas med stöd av
enskild fiskerätt hindras eller skadas genom fiske som får bedrivas
utan stöd av sådan rätt.

26 §5 Om fiskevårdsområde, fiske inom nationalpark samt samemas

rätt till fiske i vissa delar av riket gälla särskilda bestämmelser.

Om förhållande t mellan fiskande inbördes

33 a § Ämna flera därtill berättigade fiska i samma vatten och kunna

de ej göra detta på en gång, skola de utöva fisket efter den ordning i
vilken de kommit till stället. Så länge en fiskande begagnar av honom
utsatt fiskeredskap, får annan icke hindra honom i hans fiske.

Fiskeplats får ej uppehållas i o nödan. Ej heller får efter avslutat fiske

i vattnet kvarlämnas redskap eller del därav eller förankringsanordning
eller annat föremål som kan hindra efterföljande fiskande.

I vatten där varje svensk medborgare äger fiska skola utestående

redskap och igenkänningsflöten vara märkta med ägarens namn och

adress eller med av länsstyrelsen särskilt inregistrerat nummer eller, så­
vitt gäller redskap som utsatts från registreringspliktigt fiskefartyg, med

fartygets registerbeteckning.

Om särskilda skäl föreligga, får regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer för visst område meddela föreskrifter som avvika
från första—tredje styckena.

Första—tredje styckena gälla ej, där annat föreskrives enligt 22 eller

24 § eller enligt bestämmelser som avses i 26 §.

33 b § Varje fiskande skall söka undvika att hans fiskeredskap kom­

mer så nära fiskeredskap, som annan fiskande tidigare utsatt eller
börjat utsätta, att fara uppkommer för att redskapen hopsnärjas.

33 c § Kan fiskeredskap som hopsnärjts med annan tillhörigt fiskered­
skap ej frigöras eller upptagas utan att redskapen samtidigt upptagas
eller skada tillfogas något av dem, skola de fiskande gemensamt skilja
och upptaga redskapen.

Envar av de fiskande får, om de övriga ej äro närvarande och icke

utan olägenhet kunna tillkallas, själv åtskilja redskapen. Kan fiskande ej

skilja redskapen genom att lösa eller kapa eget redskap, får han vidtaga
de åtgärder med annans redskap som äro nödvändiga för att åtskilja

redskapen. Han är härvid skyldig att förfara så att ägaren av det andra
redskapet tillskyndas minsta möjliga skada. Vad han nödgats lösa eller

Senaste lydelse 1960:131.

277

¬

background image

\

SFS 1975: 176

kapa av annans redskap skall han utan onödigt dröjsmål åter samman­

knyta. Har redskapet upptagits och på stället ku nnat åtskiljas från övriga

redskap, skall det jämte fångst som finnes däri omedelbart åter utsättas,

om detta finnes vara till äg arens fördel. I annat fall skall den som upp­
tagit redskapet skyndsamt föranstalta om att detsamma jämte fångst

kommer ägaren till handa.

33 d § I vatten där varje svensk medborgare äger fiska med krokred­
skap får fiske med sådant redskap ej bedrivas närmare än 100 meter

från redan utsatt storryssja, bottengarn, ålhomma, fast laxnät eller

liknande fast redskap, som i någon del har större höjd än 1,5 meter,
eller från stängvad, om icke ägaren av det fasta redskapet eller stäng-

vaden medgivit det. För att åtnjuta detta skydd skall fast redskap i var­

dera änden vara utmärkt med en gulmålad stake av minst 1,5 meters
höjd över vattenytan och stängvad vara utmärkt med gulmålade bojar.
Annat redskap får ej utmärkas på detta sätt.

33 e § Bestämmelserna i 33 a och 33 b §§ gälla även vid fiske från

svenskt fartyg på internationellt vatten utanför svensk fiskezon. Bestäm ­
melserna i 33 c § skola jämväl tillämpas på sådant vatten beträffande
redskap som utsatts från svenska fa rtyg.

278

Om fiskets vård och bedrivande

33 f § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om fiskets vård och bedrivande inom område som

avses i 1 § första stycket samt för svenskt havsfiske uta nför fiskezonen.

35 §« Den som uppsåtligen anbringar fiskeredskap eller anordning i

strid med vad som gäller om fiskådra, dömes till böter eller fängelse i

högst sex månader. ,

Till böter dömes den som
1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 33 a §, även under

omständigheter som avses i 33 e § första punkten, eller mot 33 d §,

2. bedriver fiske i uppenbar strid mot 33 b §, även under omständig­

heter som avses i 33 e § första punkten.

35 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift
som meddelats med stöd av 33 f § dömes, i de fall som särskilt angiv as

i sålunda meddelad föreskrift, till böter eller fängelse i högst sex måna­

der.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott, fÖr

vilket föreskrivits påföljd enligt första stycket, dömes, i de fall som

särskilt angivas i föreskrift meddelad med stöd av 33 f §, till ansvar
enligt 23 kap, brottsbalken.

36 §''^ Fångst som någon har erhållit genom annat brott enligt denna
lag än överträdelser av 33 a, 33 b eller 33 d § och som ej enligt 37 §

tredje stycket behållits av fiskerättshavaren skall förklaras förverkad, om

det ej är uppenbart obilligt.

Senaste lydelse 1969; 339.

' Senaste lydelse 1970: 193.

¬

background image

Fiskeredskap, som har använts som hjälpmedel vid a nnat brott enligt

SFS 1975; 176

denna lag än överträdelse av 33 a § första stycket eller 33 b § får för­
klaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller
eljest särskilda skäl föreligga. Vad som nu har sagts skall äga motsvaran­
de tillämpning på förankringsanordning eller annat föremål som an­

vänts vid överträdelse av 33 a § andra stycket.

Första och andra styckena skola, i de fall som särskilt angivas i före­

skrift meddelad med stöd av 33 f §, äga motsvarande tillämpning i fråga
om fångst som erhållits genom brott mot sålunda meddelad föreskrift
samt i fråga om fiskeredskap som använts som hjälpmedel vid sådant

brott.

Påträffas i ett parti fisk sådan fisk som enligt föreskrift meddelad

med stöd av 33 f § skall förklaras förverkad på den grund att den fång­
ats under otillåten tid eller icke håller föreskrivet minimimått, skall

hela partiet förklaras förverkat. Vad som nu har sagts gäller dock ej, om

innehavaren av partiet genast på egen bekostnad låter trovärdig person
sortera bort den övriga fisken eller om förverkande av hela partiet
skulle v ara uppenbart obilligt.

I stället för fångsten eller redskapet kan dess värde förklaras för­

verkat.

36 a § Har någon i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av
33 f § till riket infört eller sökt införa fisk eller inom riket saluhållit,

utbjudit, sålt eller i återförsäljningssyfte köpt fisk som icke håller före­

skrivet minimimått, skola 36 § första, fjärde och femte styckena äga

motsvarande tillämpning. Härvid skall den fisk som varit föremål för

olovlig befattning anses såsom olagligen fång ad.

40

Brott varom förmäles i 34 eller 35 § må ej, där det endast

kränker enskild fiskerätt, åtalas av allmän åklagare med mindre det
av målsägande angives till åtal eller statsåklagaren finner åtal vara ur

allmän synpunkt påkallat.

För fiske som ingår i fiskevårdsområde må fiskevårdsområdet anses

som målsägande.

Delägare i visst fiskevatten skall alltid anses som målsägande i fråga

om rätt att beivra där begångna brott mot föreskrifter som meddelats
med stöd av 33 f § .

41 §® Talan mot länsstyrelses beslut i ärende, varå 24, 28 eller 29 §
äger tillämpning, eller rörande utdömande av vite enligt 32 § föres hos

kammarrätten genom besvär inom två månader efter det klaganden
erhöll del av beslutet.

Talan mot beslut enligt denna lag av annan myndighet än regeringen i

annat fall än som avses i första stycket föres hos regeringen genom
besvär inom tid som sägs i första stycket.

Vederbörande fiskeriintendent är på grund av sin befattning behörig

att föra talan i ärende som avses i första eller andra stycket.

8 Senaste lydelse 1960: 131.

o Senaste lydelse 1971: 564,

279

¬

background image

SFS 1975: 176

Då beslut som myndighet meddelar enligt d enna lag angår så många

att avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas envar av dem, skall

delgivning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970: 428).

Beslut, som avses i 22, 28 och 29 §§, skola lända till efterrättelse

utan hinder av förd klagan, om ej annorlunda förordnas. Om särskilda

skäl föreligga, må länsstyrelsen förordna att även beslut, som avses i

31 §, skall lända till omede lbar efterrättelse.

Denna lag t räder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelserna i 35 § andra stycket, 35 a § samt 36 och 36 a §§

skall även gälla vid brott mot föreskrift som avses i 33 f § och som

före ikraftträdandet av denna lag meddelats av Kungl. Maj:t eller för­
valtningsmyndighet.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Ingvar Lindström
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.