SFS 1981:534

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1981:534
810534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:534

om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske;

utkom från trycket

den 23 juni 1981

Utfärdad den 4 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:596) om rätt

till fiske^

dels att 31 och 32 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 30 och 41 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

30 § Om innehavare av enskild fiskerätt i strid med allmänn a intressen

uppenbart vansköter fisket genom alltför hård beskattning av fiskbestån­

det eller genom underlåtenhet att utnyttja fisket, får fiskenämnden föreläg­

ga honom att bedriva fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa vansköt-

' Prop. 1980/81:153, JoU 29, rskr 374 .

^ Senaste lydelse av 31 § 1970:438.

921

¬

background image

SFS 1981:534

\

'

seln. Innehas fisket av annan än ägaren, fär föreläggandet i stället riktas

mot ägaren. I föreläggandet fär nämnden sätta ut vite.

�garen eller innehavaren är skyldig att tåla att en föreskriven åtgärd vid­

tas även om föreläggandet riktas mot den andre.

41 § ' Länsstyrelsens beslut i sådana ärenden som avses i 24,28 eller 29 §

överklagas hos kammarrätten genom besvär inom två månader efter det

klaganden fick del av besl utet.

Fiskenämndens beslut i sådant ärende som avses i 30 § överklagas hos

fiskeristyrelsen genom besvär inom tre veckor efter det klaganden fick del

av beslutet. Fiskeristyrelsens beslut överklagas hos regeringen genom be ­

svär.

Beslut enligt denna lag av en förvaltningsmyndighet överklagas i övriga

fall inom den tid som anges i första stycket hos regeringen genom besvär.

Vederbörande fiskeriintendent är på grund av sin befattning behörig att

föra talan i ärend e som avses i första, andra eller tredje stycket.

Då beslut som en myndighet meddelar enligt denna lag angår så många

att en avskrift av beslutet inte lämpligen kan tillställas v ar och en av dem,

skall delgivning ske enligt 17 § d elgivningslagen (1970:428).

Beslut, som avses i 22, 28 och 29 §§, skall gälla utan hinder av att det har

överklagats, om inte annat förordnas. Om det finns särskilda skäl, fär fi­
skenämnden forordna att även sådant beslut, som avses i 30 §, skall g älla

med omedelbar verkan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
Föreskrifter rörande fiskets bedrivande (fiskeriplan) som har fastställts

med stöd av 31 § andra stycket skall anses meddelande med stöd av 30 §

första stycket i dess nya lydelse.

I fråga om talan mot beslut enligt 3 1 eller 32 §, som meddelats före den 1

januari 1982, skall även därefter äldre lag gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

OlofKöhl

(Jordbruksdepartementet)

Senaste lydelse 1975:176.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.