SFS 1983:652

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1983:652
830652.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:652

om ändring i lagen (1950:596) om rätt till jfiske;

utkom från trycket

den 27 juni 1983

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 35 a § lagen (1950:596) om rätt till

fiske skall ha nedan angivna lydelse.

35 a

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som

uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1. föreskrift som meddelats med stöd av 33 f§, i de fall som särskilt

anges i sålunda meddelad föreskrift,

2. fiskeförbud som meddelats för visst område i a nledning av företag

enligt vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lag.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott, för vilket

föreskrivits påföljd enligt första stycket 1, dömes, i de fall som särskilt

' Prop. 1982/83:26, JoU 31, rskr 370.

^ Senaste lydelse 1975: 176.

98-SFS 1983

¬

background image

SFS 1983:652

anges i för eskrift meddelad med stöd av 33 f§, till an svar enligt 23 kap. ,

brottsbalken.

>

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

ANDERSTHUNBORG

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.