SFS 1984:371

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1984:371
840371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 19S4:371

Lag

Utkom från trycket

oiB äedrimg i lagGE (195(Ji: 596) om rätt tMI fiske;

den 15 juni 1984

utfårdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' för eskrivs i f råga om l agen (1950:596) om rätt

|(

till fiske

dels att 34, 35 a, 36, 36 a, 37, 39 och 41 § § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lage n skall införas fyra nya paragrafer, 35 c, 36 b, 36 c och

37 a §§, av nedan angivna lydelse.

942

' Prop. 1983/84:159, JoU 38, rskr 371.

fl rid

¬

background image

34

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

SFS 19M: 371

1. utan lov bedriver fiske som hör under annans enskilda fiskerätt eller

enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av myndighet, eller

2. bryter mot föreskrift, som meddelats med stöd av 16, 22 eller 24 §,

döms för olovligt fiske till böt er eller fängelse i högst sex månader, om

inte annat följer av 35 c §.

35 a

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med

uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

1. föreskrift som meddelats med stöd av 33 f §, i de fall som särskilt

anges i sålunda meddelad föreskrift, om inte annat följer av 35 c §,

2. fiskeförbud som meddelats för visst område i anle dning av företag

enligt vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lag.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott, för vilket

föreskrivits påföljd enligt första stycket 1, döms, i de fall som särskilt

anges i föres krift meddelad med stöd av 33 f §, till ans var enligt 23 kap.
brottsbalken.

35 c § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bedriver trålfiske i strid

mot meddelade föreskrifter eller utan tillstånd av myndighet i fall då sådant

krävs döms till böter, lägst ettusen kronor och högst ett krontal motsvaran­

de etthundra gånger antalet hästkrafter (DIN) i mo torn på det fiskefartyg
som använts för bogsering av trålen, eller fängelse i högst sex månader.

36 §" Fångst som någon har erhållit genom annat brott enligt denna lag

än ö verträdelser av 33 a, 33 b eller 33 d § och som ej enligt 37 § sjätte
stycket behållits av fiskerättshavaren skall förklaras förverkad, om det inte

är upppenbart oskäligt.

Fiskeredskap, som har använts som hjälpmedel vid annat brott enligt

denna lag än överträdelse av 33 a § första stycket eller 33 b § skall förkl a­

ras förverkat, om det inte är oskäligt. Vad som nu har sagts skall tillämpas

även på föranlcringsanordning eller annat föremål som använts vid överträ­
delse av 33 a § andra stycket.

Första och andra styckena skall, i de fall som särskilt anges i föreskrift

meddelad med stöd av 33 f §, tillämpas även i fråga om fångst som erhållits

genom brott mot sålu nda meddelad föreskrift samt i fråga om fiskeredskap

som använts som hjälpmedel vid sådant brott.

I stället för fångsten eller redskapet kan dess värde helt eller delvis

förklaras förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller endast med
svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt med

hänsyn till omständigheterna.

36 a

Har någon i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av

33 f § till riket infört eller försökt införa fisk eller inom riket saluhållit,

utbjudit, sålt eller i återförsäljningssyfte köpt fisk som inte håller föreslcri-
vet minimimått, skall fisken förklaras förverkad om det inte är uppenbart

^ Senaste lydelse 1969:339.

^ Senaste lydelse 1983:652.

Senaste lydelse 1975: 176.

^Senaste lydelse 1975:176.

943

¬

background image

SFS 1984:371

oskäligt. I sådana fall far bestämmelserna i 36 § fjärde sty cket och 36 b §

första och andra styckena tillämpas.

36 b § Skall förverkande enligt 36 § ske av fångst, som påträffas ombord

på ett fiskefartyg som använts till fisket, får hela fångsten förklaras förver­

kad, om det inte kan utredas hur stor del av fångsten som har tagits olagligt

eller olovligt.

Påträffas i annat fall i ett parti fisk sådan fisk som enligt föreskrift

meddelad med stöd av 33 f § skall förklaras förverkad på den grund att den

fångats under otillåten tid eller inte håller föreskrivet minimimått, skall

hela partiet förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Bestämmelserna i 36 § fjärde stycket får tillämpas även i de fall som

anges i första och andra styckena.

36 c § I mål om förverkande enligt denna lag är befälhavaren på ett
fiskefartyg som använts vid brott mot lagen eller mot föreskrifter som

meddelats med st öd av denna behörig att föra talan på ägarens vägnar i

fråga om egendom som ägs av någon annan än befälhavaren.

37

Ertappas någon på bar gärning, då han bryter mot denna lag, eller

anträffas redskap, som använts vid sådant brott, utsatt i vattnet, får fångst
och redskap samt fiskefartyg eller annat, som kan antas ha betydelse för
utredning om brottet eller bli föremål för förverkande, tas i beslag.

För att kontrollera efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen får undersökning ske av fisk, fiskeredskap,

fisksump eller fiskefartyg som använts vid fisket.

Befogenheterna enligt första och andra styckena tillkommer därtill behö­

rig tjänsteman vid tullverkets kustbevakning och därtill förordnad fisketill­

synsman.

Om fisket kränker enskild fiskerätt, tillkommer befogenheten enligt förs­

ta stycket även vederbörande rättsägare eller den som handlar på hans

uppdrag.

�verträdelser av fiskeförfattningar skall skyndsamt anmälas till polis-

eller åklagarmyndigheten. Därvid skall anges om egendom tagits i beslag
enligt första stycket eller om en undersökning enligt andra stycket har
gjorts. Gäller en sådan anmälan beslag, skall den som tar emot anmälan

förfara som om han själv gjort beslaget.

Fångst, som tagits i beslag av innehavaren av enskild fiskerätt eller den

som handlar på hans uppdrag, får dock, om det för beslaget inte finns

någon annan grund än som föreskrivs i denna lag, utan anmälan behållas av

fiskerättshavaren.

37 a § För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och före skrifter, som

har meddelats med stöd av lagen, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer utse fisketillsynsmän.

En fisketillsynsman får förordnas att ta egendom i beslag och at t utföra

sådana undersökningar som avses i 37 § andra stycket.

944

Senaste lydelse 1970: 193.

¬

background image

39 §' Finnes uppenbart att fiskeredskap utsatts eller anordning vidtagits

i strid med vad som gäller om fiskådra, och följer ej rättelse genast efter det
tillsägelse skett, får på ansökan av den som lider skada kronofogdemyn­

digheten i o rten, sedan myndigheten med trovärdig person hållit syn på
stället, meddela nödig handräckning på den tredskandes bekostnad. Kost­

naden får tas ut med tillämpning av vad i utsökningsbalken sägs om
uttagande av förrättningskostnader.

Detsamma skall gälla, om någon begagnar av länsstyrelsen fastställt

märke för redskap eller notvarp på sätt som är ägnat att obehörigen avhålla
annan från att fiska.

Berörs allmänt fiskeriintresse, får även allmän åklagare, statens fiskeri-

tjänsteman eller en därtill förordnad fisketillsynsman göra ansökan om

handräckning.

SFS 1984:371

41

Länsstyrelsens beslut i sådana ärenden som avses i 24, 28 eller 29 §

får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Fiskenämndens beslut i så dant ärende som avses i 30 § får överklagas

hos fiskeristyrelsen genom besvär. Fiskeristyrelsens beslut får överklagas
hos regeringen genom besvär.

Vederbörande fiskeriintendent är på grund av sin befattning behörig att

föra talan i ärende som avses i första eller andra stycket.

Då ett beslut som en myndighet meddelar enligt denna lag angår så

många att en avskrift av beslutet inte lämpligen kan tillställas var och en av

dem, skall delgivning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970:428 ).

Beslut, som avses i 28 och 29 §§, skall gälla utan hinder av att det har

överklagats, om inte annat förordnas. Om det finns särskilda skäl, får

fiskenämnden förordna att även sådant beslut, som avses i 30 §, skall gälla

med omedelbar verkan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen gäller ej beträffande

gärning som har begåtts före ikraftträdandet. �ldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den

1 juli 1984.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

^ Senaste lydelse 1981: 855.

® Senaste lydelse 1981: 534.

945

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.