SFS 1985:138

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1985:138
850138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:138

om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske;

utkom från trycket

den 11 april 1 985

utfärdad den 28 mars 1985.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:596) om rätt

till fiske

dels att 21 och 26 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 20a§, av nedan angivna

lydelse.

20 a § Vid kusten av �sthammars kommun i Uppsala län, Stockholms
län, Södermanlands län, �stergötlands län, Kalmar län, Gotlands län och
Blekinge län samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i

Jämtland får svenska medborgare, utöver vad som följer av 7- Il och 14-
20 §§, fiska i enskilt vatten med m etspö, kastspö, pilk och liknande hand­

redskap som är utrustat med lina och krok. Redskapet får dock inte ha mer

än tio kroka r. Ej heller får fiskemetoden som sådan kräva användning av
båt.

21

Utlänning, som sedan minst två år är stadigvarande bosatt här i

riket, är likställd med svensk medborgare med avseende på fiske enligt

föreskrifterna i 6-20 a §§.

I övrigt må den som ej är svensk medborgare bedriva fiske enligt

nämnda föreskrifter endast i den mån regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer så medgiver.

26

Denna lag skall inte tillämpas i den mån den stride r mot föreskrifter

som har meddelats med stöd av naturvårdslagen (1964; 822).

Om fiskevårdsområde samt samernas rätt till fiske i vissa delar av landet

gäller särskilda bestämmelser.

I ⬢ 1

i.i!

Denna lag träder i kraft den 1 ma j 1985.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1984/85: 107. JoU 26 , rskr 190.

^Senaste lydelse 1975; 176.

259

Senaste lydelse 1975: 176.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.