SFS 1985:435

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1985:435
850435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom frän trycket

den 17 juni 1985

Lag

SFS 1985:435

om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske;

utfärdad den 30 maj 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 och 41 §§ lagen (1950; 596) om

rätt till fiske skall ha följande lydelse.

39

Finnes uppenbart att fiskeredskap utsatts eller anordning vidtagits

i strid med vad som gäller om fiskådra, och följer ej rättelse genast efter det

tillsägelse skett, får på ansökan av den som lider sk ada kronofogdemyn­

digheten i o rten, sedan myndigheten med trovärdig person hållit syn på

stället, meddela nödig handräckning på den tredskandes bekostnad. Kost­

naden får tas ut med tillämpning av vad i utsökningsbalken sägs om

uttagande av förrättningskostnader.

Detsamma skall gälla, om någon begagnar av länsstyrelsen fastställt

märke för redskap eller notvarp på sätt som är ägnat att obehörigen avhålla

annan från att fiska.

Om ett allmänt fiskeriintresse berörs får ansökan om handräckning även

göras av allmän åklagare, av fiskeristyrelsen eller av fisketillsynsman som
särskilt förordnats för detta.

41

Länsstyrelsens beslut i sådana ärenden som avses i 24, 28 eller 29 §

far överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Fiskenämndens beslut i så dant ärende som avses i 30 § får överklagas

hos fiskeristyrelsen genom besvär. Fiskeristyrelsens beslut får överklagas
hos regeringen genom besvär.

Då ett beslut som en myndighet meddelar enligt denna lag angår så

många att en avskrift av beslutet inte lämpligen kan tillställas var och en av
dem, skall delgivning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970:428).

Beslut, som avses i 28 och 29 §§, skall gälla utan hinder av att det har

överklagats, om inte annat förordnas. Om det finns särskilda skäl, får
fiskenämnden förordna att även sådant beslut, som avses i 30 §, skall gälla

med omedelbar verkan.

' Prop. 1984/85: 143, JoU 32, rskr 29 8.

^ Senaste lydelse 1984: 371.

' Senaste lydelse 1984: 371. Andringen innebär att tredje stycket upphävs.

1075

¬

background image

SFS 1985:435

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1985.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.