SFS 1986:263

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1986:263
860263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske;

utfårdad den 22 maj 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:596) om r ätt

till fiske

dels att 21 § skall ha följande lydelse,
dels att att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a §, av följande

lydelse.

5 a § Vid sådana havsstränder samt i havet belägna skär och holmar som
den 30 juni 1986 ägdes av staten och som då inte hörde till något hemman
eller innehades på särskilda villkor gäller, i stället för vad som föreskrivs i
5 §, följande bestämmelser.

1. Vaije svensk medborgare får fiska med rörligt r edskap.

2. Fasta redskap får sättas ut endast efter tillstånd av den myndighet

och på de villkor som regeringen bestämmer, om inte något annat är
särskilt föreskrivet.

21

Utlänning, som sedan minst två år är stadigvarande bosatt här i

riket, ä r likställd med svensk medborgare med avseende på fiske enligt

föreskrifterna i 5 a�20 a §§.

I övrigt må den som ej är svensk medborgare bedriva fiske enligt

nämnda föreskrifter endast i den mån regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer så medgiver.

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1986 , då förordningen (1950:597) om

fiskerätten vid vissa kronan tillhöriga havsstränder, skär och holmar m. m.
upphör att gälla.

SFS 1986:263

Utkom från trycket

den 3 juni 1986

' Prop. 1985/86: 110, FiU 32, rskr. 263.

^ Senaste lydelse 1985: 138.

553

¬

background image

l;ii

SFS 1986:263

I fråga om upplåtelser som skett enligt förordningen ell er motsvarande

äldre bestämmelser gäller dock de äldre bestämmelserna till dess att rät­
tighetsinnehavaren har upphört med sitt yrkesfiske.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(jli

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.