SFS 1990:89

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1990:89
900089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:89

Lag

Utkom från tryc ket

den 27 mars 199 0

om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske;

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § och rubriken närmast före

41 § lagen (1950:596) om rätt till fiske skall ha följande lydelse.

Om överklagande m.m.

t

41

Länsstyrelsens beslut i sådana ärenden som avses i 24, 28 eller 29 §

får överklagas hos kammarrätten.

Fiskenämndens beslut i sådana ärenden som avses i 30 § får överklaga s

hos fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsens beslut i så dana ärenden får överkla­

gas hos kammarrätten.

Då ett beslut som en myndighet meddelar enligt denna lag angår så

många att en avskrift av beslutet inte lämpligen kan tillställas var och en av

dem, skall delgivning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970:428).

Beslut, som avses i 28 och 29 §§ , gäller omedelbart, om inte något annat

bestäms. Om det finns särskilda skäl, får fiskenämnden bestämma att även
ett sådant beslut, som avses i 30 §, skall gä lla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1990.

I fråga om överklagande av beslut som ha r meddelats före ikraftträdan­

det gäller äldre föreskrifter.

16

'Prop. 1989/90:57, JoU 13. rskr. 114.

^ Senaste lydelse 1985:435.

¬

background image

På regeringens vägnar

SFS 1990:89

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.