SFS 1992:1144

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1992:1144
921144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1144

om ändring i lag en (1950:596) om rätt till fiske;

utkom från trycket

den 16 decem ber 1992

Utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 33 e, 33 f och 40 a §§ la gen

(1950:596) om rätt till fi ske skall ha följande lydelse.

1

Denna lag avser rätten till fiske inom Sv eriges sjöterritorium och

ekonomiska zon. I fall so m särskilt anges gäller lagen även svenskt havs­
fiske utanför den ekonomiska zonen.

Vad i lage n föreskrivs om fiske i allmänt vatten gäller ä ven i Sve riges

ekonomiska zon, dock med de begränsningar som föranleds av lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln.

'Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr. 1992/93:54.

^Scnastelydelse 1977:449.

¬

background image

SFS 1992:1144

33 e

Bestämmelserna i 33 a och 33 b §§ gäller även vid fiske från

svenskt fartyg på internationellt vatten utanför Sveriges ekonomiska zon.

Bestämmelserna i 33 c § skall även til lämpas på sådant vatten beträffande
redskap som utsatts från svenska fartyg.

33 f §" Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om fiskets vård och bedrivande inom område som

avses i I § första stycket samt f ör svenskt havsfiske utanför den ekonomis­

ka zonen.

40 a

Har ett brott mot denna lag eller mot någon föreskrift, som

meddelats med stöd av lagen, förövats i den ekonomiska zonen, får åtal för
brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där
brottet forövades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(J ordbruksdepartementet)

' Senaste lydelse 1975:176.

Senaste lydelse 1975:176.

^ Senaste lydelse 1985:935.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.