SFS 1981:1082

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1981:1082
811082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:110)82 Lag

Utkom från trycket

den 8 december I98I

om ämdlrmg i lagen (1950:596) om rätt till fSske;

utfärdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i lagen (1950:5%) om rätt till fis­

ke skall införas två nya paragrafer, 33 g o ch 35 b §§, samt närmast före
nya 33 g § en ny rubrik av nedan angiven lydelse.

Internationell ftskekontroll

33 g § Vid s venskt havsfiske utanför Sveriges sjöterritorium får de ut­
ländska myndigheter som anges i föreskri fter som meddelas av regeringen

kontrollera efterlevnaden av internationella överenskommelser om fiskets
vård och bedrivande.

En sådan myndighet skall lämnas tillträde till s venska fiskefartyg och

ges tillfälle at t undersöka fiskeredskap, fångst och lastutrymmen samt att

ta del av de loggböcker och handlingar av betydelse för fisket som finns
ombord.

Befälhavarna på fiskefartygen är skyldiga att underlätta bordning och

även kontrollens genomförande i övrigt.

35 b § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen försöker hindra sådan kontroll som avses i

33 g § andra stycket, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken,

2. befälhavare som uppsåtligen bryter mot 33 g § tredje stycket.

Denna lag träder i k raft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Sven sk författningssamling.

På regeringens vägnar
ANDERS DAHLGREN

OlofKöhl
(J ordbruksdepartementet)

2044

Prop. 1981/82: 18. JoU 7, rskr 26.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.