SFS 1970:438

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1970:438
700438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 438

Lag

om ändriag i lagen (1950; 596) om rätt till fiske;

given. Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 31 och 41 §§ lagen (1950: 596) om rätt till fiske skall ha

nedan angivna lydelse.

31 §.

Kan överenskommelse ej träffas eller fullgöres ej åtagande i överenskom­

melse, skall fiskeritj änstemannen anmäla förhållandet till länsstyrelsen och

därvid angiva vilka föreskrifter rörande fiskets bedrivande som enligt hans

uppfattning böra meddelas för avhjälpande av vanskötseln. Då sådan an­

mälan skett, skall länsstyrelsen därom underrätta sakägare som sägs i 30 §

med föreläggande av viss tid, inom vilken yttrande i ärendet må avgivas.

Underrättelsen skall delgivas salcägare.

Sedan yttrande inkommit eller tiden för avgivande av yttrande gått till

ända, må länsstyrelsen fastställa de föreskrifter rörande fiskets bedrivande

som finnas nödiga för avhjälpande av vanskötseln (fiskeriplan). Vid planens

utformning skall hänsyn tagas till det särskilda intresse som sakägare kan

hava att själv få bedriva fiske inom visst område, under viss årstid eller

efter visst slags fisk. Fiskeriplan skall avse viss tid, högst tio år, och, sedan

länsstyrelsens beslut del^vits i den ordning 41 § stadgar, gälla jämväl mot

ny sakägare. Vid fastställande av fiskeriplan äger länsstj^relsen stadga vite

för underlåtenhet att följa planen.

Beslut om

därtill äro.

41 §.2

Då beslut som länsstyrelse meddelar enligt denna lag angår så många att

avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas envar av dem, skall delgiv­

ning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970: 428).

�r någon

sådant beslut.

Beslut, som

omedelbar efterrättelse.

Denna lag träder i lo-aft den 1 januari 1971.

^ Prop. 1970:13, ILU 17, rskr 101.

^ Senaste lydelse 1955:42.

>

¬

background image

1052

1970 ⬢ Nr 438 och 439

Det alla som vederbör hava sig hörsamllgen att efterrätta. Till ytterrnera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kimgl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND BE NGTSSON

Ii

fisJi

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.