SFS 1970:193

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1970:193
700193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 193

Lag

om ändring i lagen (1950; 596) om rätt till fiske;

given Stockholms slott den 6 maj 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med rilcjsdagen^, funnit

gott förordna, att 36�38 §§ lagen (1950: 596) om rätt till fiske skall ha ne­

dan angivna lydelse.

36 §.

Fångst som någon har erhållit genom brott enligt denna lag och som ej en­

ligt 37 § tredje stycket behållits av fiskerättshavaren skall förklaras förver­

kad, om det ej är uppenbart obilligt.

Fiskeredskap, som har använts som hjälpmedel ^^d brott enligt denna lag

får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott eller el­

jest särskilda skäl föreligga.

I stället för fångsten eller redskapet kan dess värde förklaras förverkat.

37 §.2

Ertappas någon å bar gärning, då han bryter mot denna lag, eller anträffas

redskap, som använts vid sådant brott, utsatt i vattnet, må fisketillsynsman

som förordnats av länsstyrelsen eller fiskeristyrelsen, befälhavare å statens

fartyg, vilket blivit utsänt för att övervaka ordningen å fiskeplats, samt be­

fattningshavare vid tullverkets kustbevakning beslagtaga fångsten och red­

skapet ävensom båt eller annat, som kan antagas äga betydelse för utredning

om brottet. Enahanda befogenhet tillkommer, där fisket la*änker enskild fis­

kerätt, vederbörande rättsägare eller hans folk.

Har egendom tagits i beslag enligt första stycket, skall anmälan därom gö­

ras till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet. Den som erhållit sådan

anmälan har att förfara som om han själv gjort beslaget.

Fångst, som

av fiskerättshavaren.

38 §.2

Innefattar brott enligt denna lag intrång i enskild fiskerätt, tillfaller för­

verkad fångst eller dess värde den som innehar rättigheten, om fångsten ej

tillika är förverkad på annan grund än i denna lag är stadgad.

1 Prop. 1970: 32, 3LU 25, rskr 147.

- Senaste lydelse 1955: 42.

¬

background image

432

1970 . Nr 193 och 194

Vite får ej förvandlas.

inlra/i

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

,

Fön^erkande av egendom på grund av brott enligt lagen (1950: 596) om

rätt till fiske får ej ske hos den som efter brottet men före de nya bestämmel-

f!?'

sernas ikraftträdande i god tro har mottagit egendomen i gåva. 36 § andra

stycket i dess äldre lydelse gäller fortfarande, när fråga är om brott som be-

gåtts före de nya bestämmelsernas ikraftträdande.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrmt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocltbolms slott den 6 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND B ENGTSSON

'toal

If

tr%

fel

k;)]®!!

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.