SFS 1967:184

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1967:184
670184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 184

Lag

angående än dring i lagen den 1 december 1950 (nr 596) om rätt till fiske;

given Stockholms sloU de n 25 maj 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r U g t: att Vi, med riksdageni, funnit

goU forordna , dels att 1 och 2 §§ lagen den 1 december 1950 om rätt till

fiske skall crJiålia ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels att rubriken före

I § skall erhålla följande ändrade lydelse, dels att före 2 § skall införas

en rubrik av nedan angiven Ij'delse.

Allmänna bestämmelser

1 §'

Denna lag avser rätten till fiske inom Sveriges sjöterritorium och svensk

fiskezon.

Fiskezonen omfattar det havsområde utanför territorialgränsen vid Sve­

riges västra kust som Konungen bestämmer i enlighet med den i London

den 9 mars 10G4 dagtecknade fiskeri konventionen.

Vad i lagen föreskrives om fiske i allmänt vatten gäller även i fiskezo­

nen, dock med de begränsningar som föranledas av lagen om kontinen­

talsockeln.

Om fiske i allmänt vatten

2 §.

1 vallen, som enligt lagen om grans mot allmänt vattenområde är all-

mänt vatten, må varje svensk medborgare fiska med rörligt redskap.

Last redskap må, såvitt ej annat följer av 3 §, utsättas i allmänt vatten

endast efter tillstånd av myndighet som Konungen bestämmer. Den som

äger sådan fiskerätt i enskilt vatten som sägs i 5 § (innehavare av enskild

fiskerätt) må ej förvägras tillstånd att från det enskilda vattnet sträcka

fast redskap vidare ut i allmänt vatten, så\itt det prövas kunna ske ulan

men för a nnan fiskande.

^fed fast redskap förstås i denna lag fiskebyggnad, så ock med led-

afm försett fiskeredskap, vilket medelst pålar eller tyngder eller annor-

|.ides fästes vid bottnen eller stranden och avses skola kvarstå längre tid

an Ivä dygn i följd,

^^gnna lag träder i Icraft den dag Konungen förordnar.

' Prop. 1967: 116; L'U 39^ Rslcr 216.

^^^~~^^i^9Q.Soensk fö rfattningssamling 1367,Nr 18i

¬

background image

⬢I GO

1967 . Nr 184

Del alia soin vcderljör hava sig hörsamligen alt erierrätta. Till yllcn

visso hava Vi delta med egen hand nnderskrivil och med Vart Icunri

bekräfta låtit.

^

Stockholms slott den 25 maj 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordhrnksdeparlemenlel)

ERIC HOLMQVIST

NrlSL 'I,

Stockholm I OGT.Kungl.BoktfvcLeri

⬢.vckeriel, P. .A.Norstedt &Söncr

\

f

- rw

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.