SFS 2016:824 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 2016:824 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
160824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 och 58 §§ fiskelagen (1993:787)

ska ha följande lydelse.

22 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för den som innehar fiskelicens eller personlig
fiskelicens eller som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten att
lämna uppgifter om

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

2. andra förhållanden som rör fisket och som är av betydelse för tillämp-

ningen av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att ett fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satel-
lit överför information om fartyget.

58 §

3

Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tilldel-

ning av prickar, om återkallelse av fiskelicens, personlig fiskelicens och sär-
skilt tillstånd enligt 21 §, om förbud att verka som befälhavare, om interimis-
tiska beslut som avser prickar, återkallelse eller förbud och om indragning
eller begränsning av tillåtna fiskedagar enligt 52�56 och 57 a §§.

Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Tiden för

återkallelse räknas från den dag som anges i beslutet, dock tidigast från del-
givningen av beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:118, bet. 2015/16:MJU17, rskr. 2015/16:297.

2 Senaste lydelse 2003:251.

3 Senaste lydelse 2014:1026.

SFS 2016:824

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.