SFS 2017:945 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 2017:945 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
170945.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 26 oktober 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787)

dels att 22, 39 a, 50 a, 52 och 53 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 a och 38 a §§, av följande

lydelse.

22 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för befälhavaren på ett fiskefartyg, för den
som har fiskelicens eller personlig fiskelicens eller för den som utan stöd av
sådan licens fiskar för att sälja fångsten, att lämna uppgifter om

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

2. andra förhållanden som rör fisket och som är av betydelse för tillämp-

ningen av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att ett fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satel-
lit överför information om fartyget.

23 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldigheter för befälhavaren på ett fiskefartyg, för den
som har fiskelicens eller personlig fiskelicens eller för den som utan stöd av
sådan licens fiskar för att sälja fångsten, i fråga om

1. vägning av fångst,
2. märkning av partier av fiskeriprodukter,
3. information som ska följa med partier av fiskeriprodukter, och
4. dokumentation av uppgifter i syfte att säkerställa spårbarhet av fiskeri-

produkter.

38 a §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

föreskrifter som har meddelats med stöd av 23 a § 1.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

39 a §

3

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet bryter mot den skyldighet att ta ombord och föra i land fisk

1 Prop. 2016/17:183, bet. 2017/18:MJU3, rskr.2017/18:14.

2 Senaste lydelse 2016:824.

3 Senaste lydelse 2014:1026.

SFS 2017:945

Utkom från trycket
den 7 november 2017

background image

2

SFS 2017:945

som fångats som föreskrivs i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 1380/2013.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

50 a §

4

Regeringen får meddela föreskrifter om att befälhavaren på ett

fiskefartyg, den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens eller personlig
fiskelicens eller den som annars bedriver fiske i näringsverksamhet ska betala
en sanktionsavgift om han eller hon

1. bryter mot någon av de föreskrifter eller EU-förordningar som avses i

40 § första och andra styckena, eller

2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 23 a § 2�4.
Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska

uppgå till minst 1 000 kronor och högst 500 000 kronor. När regeringen med-
delar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträ-
delsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

52 §

5

En innehavare av en fiskelicens ska tilldelas prickar om

1. innehavaren av fiskelicensen eller någon i den verksamhet som fiskelicen-

sen avser har

a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37�41 §§ eller enligt brottsbalken
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlemsstat

inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlemsstaten,

2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets

förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av
ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr
2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av
förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, eller består i en så-
dan underlåtenhet att följa landningsskyldigheten som anges i artikel 90.1 c i
rådets förordning (EG) nr 1224/2009,

3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvarlig

art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och

4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till

fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske.

53 §

6

En befälhavare på ett fiskefartyg ska tilldelas prickar om

1. befälhavaren har
a) fällts till ansvar för ett brott enligt 37�41 §§ eller enligt brottsbalken
b) gjort sig skyldig till en överträdelse som lett till sanktionsavgift enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 50 a §, eller

c) gjort sig skyldig till ett brott eller en överträdelse i en annan medlemsstat

inom EU enligt underrättelse från en behörig myndighet i den medlemsstaten,

2. brottet eller överträdelsen är av det slag som anges i artikel 3.1 i rådets

förordning (EG) nr 1005/2008, eller består i en sådan underlåtenhet att följa

4 Senaste lydelse 2014:1026.

5 Senaste lydelse 2014:1026.

6 Senaste lydelse 2012:524.

background image

3

SFS 2017:945

landningsskyldigheten som anges i artikel 90.1 c i rådets förordning (EG) nr
1224/2009,

3. brottet eller överträdelsen i det enskilda fallet ska anses vara av allvarlig

art enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, och

4. brottet eller överträdelsen har skett i samband med eller i anslutning till

fiske i havet eller hänger samman med sådant fiske.

I fråga om det antal prickar som befälhavaren ska tilldelas för det aktuella

brottet eller den aktuella överträdelsen tillämpas artikel 126.1 och 126.2 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011.

Samtliga tilldelade prickar ska raderas om befälhavaren inte gör sig skyldig

till ytterligare ett allvarligt brott eller en allvarlig överträdelse inom tre år från
det senaste allvarliga brottet eller den senaste allvarliga överträdelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 52 och 53 §§ i den nya lydelsen tillämpas inte på över-

trädelser av landningsskyldigheten som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.