SFS 1993:787 Fiskelag

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1993:787 Fiskelag
SFS 1993_787 Fiskelag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:787
Utkom från trycket
den 23 juni 1993

Fiskelag;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller rätten till fiske samt fisket inom Sveriges sjöterrito-

rium och inom Sveriges ekonomiska zon. I de fall som anges särskilt gäller
lagen även svenskt havsfiske utanför den ekonomiska zonen.

Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon.

2 § Vad som föreskrivs i denna lag om fiske i allmänt vatten gäller även
fiske i den ekonomiska zonen med de begränsningar som föranleds av
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Vad som menas med allmänt och enskilt vatten framgår av lagen

(1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

3 § Denna lag skall inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter
om Torne älvs fiskeområde eller föreskrifter som meddelats med stöd av
naturvårdslagen (1964:822).

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårdsom-

råden gäller särskilda bestämmelser.

Definitioner

Fisk, fiske och yrkesmässigt fiske

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur och

vattenlevande kräftdjur.

5 § Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt
levande fisk.

6 § Med yrkesmässigt fiske avses fiske som bedrivs med stöd av yrkes-
fiskelicens enligt 30 § eller av utländska fiskare med annat särskilt tillstånd
att bedriva yrkesfiske i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges ekonomiska
zon.

Fasta och rörliga redskap och handredskap

Med fast redskap menas

1. fiskebyggnad, och

2. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller

stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Med rörligt redskap avses fiskeredskap som inte är fast redskap.

1

Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93: JoU23, rskr. 1992/93:428.

1743

background image

1744

SFS 1993:787

Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är

utrustade med lina och högst tio krokar.

Rätten till fiske

Om fiske i allmänt och enskilt vatten

8 § Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Varje svensk
medborgare får också fiska i havet vid sådana stränder, skär och holmar
som den 30 juni 1986 ägdes av staten och som då inte hörde till något
hemman eller innehades på särskilda villkor.

9 § Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren. Varje svensk med-
borgare har dock rätt att fiska i sådana vatten i den omfattning och på det
sätt som anges i bilagan till denna lag.

Strandlinjer oeh vattendjup skall vid tillämpningen av bestämmelserna i

bilagan bestämmas, om inte annat särskilt anges, enligt 8 § lagen

(1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde samt i Mälaren med
utgångspunkt i ett vattenstånd av 4,2 meter över västra slusströskeln vid

Karl Johans torg i Stockholm.

10 § Vid fiske utan stöd av enskild fiskerätt får fast redskap användas

bara efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

11 § Den som har fiskerätt i enskilt vatten får inte vägras tillstånd att

sträcka fast redskap från det enskilda vattnet vidare ut i allmänt vatten,
om det kan ske utan skada för andra fiskande eller annat beaktansvärt
intresse.

12 § Tillstånd att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i

allmänt vatten behövs inte

1. vid kusten i Norrbottens län,

2. vid kusten i Kalmar län söder om Kråkelund,
3. vid östra kusten i Blekinge län (norr om Torhamnsudde) och öster om

en linje dragen från Torhamnsudde över Videskärs nordspets och Ung-
skärs sydspets till Utlängans sydspets, och

4. vid Skånes östra och södra kuster.
Det fasta redskapet får dock inte i något fall sträckas ut i allmänt vatten

mer än 200 meter från den kurva för tre meters djup som följer stranden
vid fastlandet eller vid en ö av minst 100 meters längd.

13 § Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med

bestämmelserna i 8 och 9 §§ om svenska medborgares rätt att fiska.

Utan stöd av enskild fiskerätt får annat fiske bedrivas av utländska

medborgare bara om det medges i föreskrifter som meddelas av regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer. Utländska medborgare
som är stadigvarande bosatta här i landet är dock likställda med svenska

medborgare.

Bestämmelser om rätt till fiske i vissa fall

14 § Fiskerätt som hör till sådan allmänning som avses i lagen

(1952:166) om häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmän-
ningsskogar i Norrland och Dalarna får nyttjas av allmänningens delägare.

background image

SFS 1993:787

Delägarna får arrendera ut fiskerätten för gemensam räkning. Ett sådant

beslut fattas i enlighet med föreskrifterna för allmänningens förvaltning.

15 § I fråga om tillgodogörandet av en fiskerätt som är samfälld för flera

fastigheter i andra fall än som avses i 14 § gäller lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter.

För en fastighet som innehas med samäganderätt får länsstyrelsen, på

ansökan av någon av delägarna, besluta om hur fisket skall bedrivas på
fastigheten. Detta gäller inte om fiskerätten är gemensam med en annan
fastighet eller om fastigheten bara består av en sådan rätt.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fiskerätt som

ingår i ett fiskevårdsområde.

16 § Vid jordbruksarrende får arrendatorn nyttja den fiskerätt som hör

till jorden, om inte något annat har avtalats.

Avser upplåtelsen endast en del av en fastighet skall reglerna i 15 § andra

stycket för fastighet som innehas med samäganderätt tillämpas, om inte
omfattningen av fiskerätten har avtalats. Markarealen skall utgöra del-
ningsgrund om inte någon annan delningsgrund är lämpligare.

Om fiskådra

17 § I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång

skall det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en
sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd.
Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter
sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i
det djupaste vattnet.

Länsstyrelsen får besluta att fiskådran skall gå i en annan del av vattnet

än vad som sägs i första stycket. Berörda rättsägare skall få tillfälle att yttra
sig i saken innan beslut fattas. Om ändringen innebär ett påtagligt men för
någon berörd rättsägare, fordras dennes samtycke till åtgärden.

18 § Fiskådran skall lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens

gång. Någon annan anordning än fiskeredskap får inte heller sättas ut i
eller vid fiskådran i syfte att hindra fisken att gå fram i ådran.

Länsstyrelsen får medge undantag från vad som sägs i första stycket, om

det kan antas att det inte leder till påtagligt men för någon som inte
samtyckt till åtgärden.

Fisket m. m.

Föreskrifter för fisket

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter för fiskevården som förbjuder eller begränsar

1. användningen av fiskemetoder eller fiskeredskap,

2. fiske inom vissa områden, efter vissa fiskarter eller för vissa ändamål,

3. fångst, ilandföring, införsel till landet och saluhållande av fisk som

inte har en viss minsta storlek eller som har fångats med otillåten fiskeme-

tod eller otillåtet redskap, eller

4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan sprida

kräftpest eller någon annan sjukdom.

1745

background image

SFS 1993:787

20 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens
intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att fisket avse-
värt försvåras.

21 § Regeringen får för fiske som är fritt för var och en meddela före-
skrifter som begränsar redskapsanvändningen för andra fiskande än såda-
na som

1. bedriver yrkesmässigt fiske,

2. innehar fiske med äganderätt eller har rätt till fiske på grund av

nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och
en.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver yrkesmässigt
fiske att lämna uppgifter om fångst, redskap och fångstområde.

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur fiskeredskap och vattenbruksanläggningar
skall märkas ut samt hur fiskeredskap skall märkas med innehavarens
namn eller något annat igenkänningstecken.

24 § Föreskrifter meddelade med stöd av 19, 20, 22 och 23 §§ skall även
tillämpas vid svenskt havsfiske i internationellt vatten utanför Sveriges
ekonomiska zon.

Om förhållandet mellan de fiskande

25 § Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området.
Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.

Om flera fiskande vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samti-

digt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen.

Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med

eller skadar andras redskap.

Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra

fiskande.

Första-fjärde styckena skall även tillämpas vid svenskt havsfiske i

internationellt vatten utanför Sveriges ekonomiska zon.

26 § I vatten där varje svensk medborgare har rätt att fiska får fiske inte
utan lov bedrivas närmare än 100 meter från ett fast redskap eller en
vattenbruksanläggning, om redskapet eller anläggningen har märkts ut på
föreskrivet sätt.

Om rätten att använda någon annans strand

27 § Den som fiskar får tillfälligt använda någon annans strand och
vattenområde för att dra upp eller göra fast båt eller redskap, om det
behövs för fisket och om det kan ske utan olägenhet för den som innehar
stranden. För den som fiskar yrkesmässigt utan stöd av enskild fiskerätt

gäller detta även om olägenhet uppstår, under förutsättning att ersättning
betalas för skada och intrång.

1746

background image

SFS 1993:787

Utplantering och odling av fisk

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om krav på särskilt tillstånd och om villkor i övrigt
för att fisk skall få sättas ut, flyttas eller odlas.

Om åtgärder mot vanskötsel av fiske

29 § Om den som har fiskerätt i enskilt vatten i strid med allmänna
intressen vansköter fisket genom att fiska i alltför stor omfattning eller
genom att låta bli att fiska, får länsstyrelsen förelägga honom att bedriva
fisket på ett sätt som behövs för att avhjälpa vanskötseln. Om någon annan
än ägaren har fiskerätten, får föreläggandet ändå riktas mot ägaren.

�garen eller innehavaren är skyldig att tåla att en förelagd åtgärd vidtas

även om föreläggandet riktats mot den andre.

Yrkesfiskelicens

30 § Yrkesfiskelicens kan beviljas den som är stadigvarande bosatt i
Sverige och för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse. Licens får
beviljas för viss tid.

När en fråga om licens prövas första gången skall tillgången på fisk

beaktas.

31 § En yrkesfiskelicens får återkallas, om den har meddats på grund av
felaktiga uppgifter i ansökan eller om licensinnehavaren vid upprepade
tillfällen överträtt bestämmelser om fiske.

32 § Frågor om licens prövas av den myndighet som regeringen bestäm-

mer.

Internationell fiskekontroll

33 § Vid svenskt havsfiske utanför Sveriges sjöterritorium får efterlev-
naden av internationella överenskommelser om fiskevård och fiskets be-
drivande kontrolleras av de utländska myndigheter som anges i föreskrif-
ter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer.

En sådan myndighet skall lämnas tillträde till svenska fiskefartyg och ges

tillfälle att undersöka fiskeredskap, fångst och lastutrymme samt att ta
del av de loggböcker och handlingar av betydelse för fisket som finns
ombord.

Befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att underlätta bordning och

kontrollens genomförande i övrigt.

Tillsyn m. m.

34 § För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer utse fisketillsynsmän.

1747

background image

SFS 1993:787

För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som medde-

lats med stöd av lagen får fisketillsynsman som förordnats därtill eller
annan behörig tjänsteman undersöka fisk, fiskeredskap, fisksump eller
fiskefartyg vilket använts vid fiske.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag

enligt 47 §.

35 § De myndigheter som regeringen bestämmer får meddela de föreläg-
ganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller
förbud får myndigheten sätta ut vite.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller inte följer ett meddelat föreläggande, får Fiskeri-
verket eller länsstyrelsen besluta om rättelse på hans bekostnad. I bråds-
kande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om avgifter för en myndighets verksamhet enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Straffbestämmelser m. m.

Straff

37 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,

2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant

tillstånd behövs,

3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en anordning i strid med

vad som gäller om fiskådra, eller

4. bryter mot fiskeförbud som meddelats för visst område i anledning av

företag enligt vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lag

döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte annat följer av

41 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

38 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms befälhavare eller
annan som med uppsåt försöker hindra sådan kontroll som avses i 33 §
andra stycket, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Detsamma skall gälla befälhavare som uppsåtligen bryter mot 33 § tredje
stycket.

39 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot
25 § andra-fjärde styckena eller 26 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

40 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter
som meddelats med stöd av 1 9 - 2 3 §§ genom att

1. fiska med otillåten fiskemetod, otillåtet redskap eller i otillåten om-

fattning,

2. fiska där det råder fiskeförbud,

1748

background image

SFS 1993:787

3. fiska efter sådana fiskarter som det inte är tillåtet att fiska,
4. behålla, föra i land, föra in till landet eller saluhålla fisk som inte

uppfyller föreskrivna minimimått,

5. föra i land, föra in till landet eller saluhålla fisk som har fångats med

otillåten fiskemetod eller otillåtet redskap,

6. foderfiska förbjuden art,

7. låta bli att märka ut fiskeredskap eller vattenbruksanläggning eller att

märka fiskeredskap på föreskrivet sätt, eller

8. åsidosätta krav som uppställts för att hindra spridning av kräftpest

eller annan sjukdom

döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte annat följer av

41 §.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott som avses i

första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

41 § Den som begår brott enligt 37 eller 40 § genom att bedriva ett
otillåtet trålfiske, döms till böter, lägst ettusen kronor och högst ett krontal
som motsvarar etthundra gånger antalet hästkrafter (DIN) i motorn på det
fiskefartyg som använts för bogsering av trålen, eller till fängelse i högst sex

månader.

42 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet planterar
ut fisk, flyttar fisk eller odlar fisk utan tillstånd eller i strid med annan
föreskrift enligt 28 §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

43 § Till penningböter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

inte fullgör sådan uppgiftsskyldighet som föreskrivits med stöd av 22 §
eller lämnar oriktig uppgift.

44 § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 35 § har över-
trätts, döms inte till ansvar enligt 37 � 43 §§ för gärning som omfatttas av
föreläggandet eller förbudet.

Särskild rättsverkan m. m.

45 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall fisk som varit föremål för
brott enligt denna lag förklaras förverkad.

Om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt denna lag, får

hela partiet förklaras förverkat om det inte kan utredas hur stor del av
partiet som omfattas av brottet.

Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall

förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. Detsamma gäller fiskefartyg
oeh andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.

I stället för fisken, redskapet eller hjälpmedlet kan dess värde helt eller

delvis förklaras förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller endast
med svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna.

Förverkande får inte ske enbart på grund av överträdelse av 25 § and-

ra�tredje styckena. Vid överträdelse av 25 § fjärde stycket eller 26 § får
förverkande inte avse annat än fiskeredskap.

1749

background image

SFS 1993:787

46 § I mål om förverkande enligt denna lag är befälhavaren på ett
fiskefartyg som använts vid brott mot lagen behörig att, i fråga om egen-
dom som ägs av någon annan, föra talan på ägarens vägnar.

47 § Om någon ertappas på bar gärning när han begår brott enligt denna
lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som

1. skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller

2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.
Befogenheter enligt första stycket tillkommer fisketillsynsman som för-

ordnats därtill eller annan behörig tjänsteman och, om fisket kränker
enskild fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder
honom.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket skall detta skynd-

samt anmälas till polis- eller åklagarmyndigheten. Den som tar emot
anmälan skall förfara som om han själv gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom har

tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla
det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

48 § Om brott enligt denna lag innefattar intrång i enskild fiskerätt,
tillfaller förverkad fisk eller dess värde fiskerättshavaren.

49 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk dom-
stol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.

50 § Om ett brott mot denna lag eller mot någon föreskrift som medde-
lats med stöd av lagen har förövats i den ekonomiska zonen, får åtal för
brottet väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där
brottet förövades eller vid den tingsrätt inom vars domkrets den hamn är
belägen dit den misstänkte anländer med sitt fartyg.

�verklagande

51 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut i särskilda fall meddelade enligt denna lag eller

enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1950:596) om

rätt till fiske och kungörelsen (1933:282) med vissa bestämmelser rörande
fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen
skall upphöra att gälla.

2. Den nya lagen inskränker inte de rättigheter som kan följa av bestäm-

melserna i 5 och 15 §§, 16 § första stycket 5 eller 29 § tredje stycket lagen
(1950:596) om rätt till fiske eller av övergångsbestämmelserna till lagen
(1986:263) om ändring i nämnda lag.

3.1 fråga om rätten att sträcka fast redskap från enskilt vatten vidare ut i

allmänt vatten skall, utöver bestämmelsen i 12 §, bestämmelserna i 3 §
andra stycket lagen (1950:596) om rätt till fiske fortfarande gälla.

1750

background image

SFS 1993:787

4. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver Fiske som Fordrar yfkes-

fiskelicens enligt den nya lagen och som ansökt om men ännu inte beviljats
sådan licens får fortsätta med fisket till dess licensfrågan avgjorts, dock
längst till utgången av juni 1994.

5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får under

en övergångstid föreskriva de avvikelser från kraven enligt 30 § för yrkes-
fiskelicens som kan föranledas av att någon vid lagens ikraftträdande
utövar ett fiske som är mer omfattande än vad föreskrifter enligt 21 §
medger.

6. I fråga om yrkesmässigt fiske gäller till utgången av år 1994, i stället

för 13 §, bestämmelserna i lagen (1950: 596) om rätt till fiske beträffande
utländska medborgares likställdhet med svenska medborgare.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

KARL ERIK OLSSON
(Jordbruksdepartementet)

1751

background image

1752

SFS 1993:787

Svenska medborgares rätt att fiska i enskilt vatten

Bilaga

Vid kusten i �st-
hammars kom-
mun i Uppsala län
och vid kusten i
Stockholms och
Södermanlands
län

Handredskap

Långrev

Alla

Alla

Rörliga red-
skap som ut-

görs av skötar
och sillnät

Strömming
och skarpsill

Vid kusten i Norr-
bottens, Väster-
bottens, Väster-
norrlands och
Gävleborgs län
samt i Uppsala län
utom �sthammars
kommun

Rörligt red-
skap

Alla utom lax,
se dock sär-
skilda bestäm-
melser

Undantaget för lax gäller
inte vid långrevsfiske i vat-

ten som är minst 20 meter
djupt. Fiskevattnet skall
antingen ha förbindelse
med öppna havet eller

vara beläget vid en ö som
är skild från fastlandet ge-
nom en sådan förbindelse.
Denna skall i båda fallen
vara bredare än en kilome-
ter, räknat från fastlandet
eller från en ö som är
minst 100 meter lång.

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Långrevsfisket får bara be-
drivas i vatten som är
minst 20 meter djupt.

Fiskevattnet skall antingen

ha förbindelse med öppna
havet eller vara beläget vid
en ö som är skild från fast-
landet genom en sådan för-
bindelse. Denna skall i
båda fallen vara bredare
än en kilometer, räknat
från fastlandet eller från en
ö som är minst 100 meter
lång.

Fisket får bara bedrivas i
vatten med större djup än
sex meter. I Hölö och
Mörkö församlingar i
Stockholms län och i Sö-
dermanlands län är under
tiden 1 april �30 septem-
ber strömmings- och
skarpsillfisket förbehållet
innehavaren av den enskil-
da fiskerätten intill 200

meter från fastlandet eller
från en ö av minst 100 me-
ters längd.

background image

SFS 1993:787

1753

Vid kusten i �ster-

götlands län och i

Kalmar län norr

om Kråkelund

OMR�&DE

TILL�&TNA
REDSKAP

TILL�&TNA
FISKSLAG

S�RSKILDA
BEST�MMELSER

Handredskap

Alla

Långrev

Alla

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Långrevsfisket får bara be-
drivas i vatten som är
minst 20 meter djupt.
Fiskevattnet skall antingen
ha förbindelse med öppna
havet eller vara beläget vid
en ö som är skild från fast-
landet genom en sådan för-

bindelse. Denna skall i
båda fallen vara bredare
än en kilometer, räknat
från fastlandet eller från en
ö som är minst 100 meter
lång.

Rörliga red-
skap som ut-

görs av skötar
och sillnät

Strömming

och skarpsill

Fisket får bara bedrivas i
vatten med större djup än
sex meter och på ett av-
stånd av minst 200 meter
från fastlandet eller från en
ö av minst 100 meters
längd. Strömmings- och
skarpsillfisket är förbehål-
let innehavaren av den en-
skilda fiskerätten inom föl-

jande områden; Slätbaken,

Tränöfjärden och Gropvi-
ken samt angränsande vat-
ten innanför räta linjer
från Djursö norra udde till
fastlandet över sydligaste
udden av Lilla Rimmö och
vidare från Djursö till
Yxnö och Norra Finnö-
fastlandet över sundens
smalaste ställen; Valde-
marsviken innanför en rät
linje från Stora �&lö till

Kvädö, där inloppet är
smalast; Syrsan och Bågvi-
ken samt Gudingefjärden
innanför räta linjer från
Björkö till fastlandet över
smalaste delen av sundet,
från Björkö södra udde till
sydligaste udden av lilla
Rätö samt från västligaste
udden av lilla Rätö till när-
maste ställe på fastlandet,
och vidare Gamlebyviken
och Lucernafjärden innan-
för en linje från södra ud-
den av Gränsölandet rätt
mot söder.

background image

1754

SFS 1993:787

Vid kusten i Kal-
mar län söder om
Kråkelund och
Blekinge läns östra
kust (norr om Tor-
hamnsudde)

Vid kusten i Got-
lands län

Handredskap

OMR�&DE

TILL�&TNA
REDSKAP

TILL�&TNA

FISKSLAG

S�RSKILDA
BEST�MMELSER

Långrev

Alla

Alla

Rörliga red-
skap som ut-

görs av skötar
och sillnät

samt tobisnot

Strömming
(sill) och
skarpsill

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Långrevsfisket får bara be-
drivas i vatten som är

minst 20 meter djupt.
Fiskevattnet skall antingen

ha förbindelse med öppna
havet eller vara beläget vid
en ö som är skild från fast-
landet genom en sådan för-
bindelse. Denna skall i
båda fallen vara bredare
än en kilometer, räknat
från fastlandet eller från en
ö som är minst 100 meter
lång.

Handredskap

Alla

Alla

Långrev

Rörligt red-
skap som ut-
görs av nät
samt tobisnot

Alla

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Långrevsfisket får bara be-
drivas i vatten som är
minst 20 meter djupt.

background image

OMR�&DE

Vid Blekinge läns
södra kust (väster

om Torhamnsud-
de)

Vid Skånes östra
och södra kuster

Vid Skånes västra
kust och vid kus-
ten i Hallands län
samt Göteborgs
och Bohus län

I Vänern

Handredskap

REDSKAP

FISKSLAG

TILL�&TNA

TILL�&TNA

BEST�MMELSER

S�RSKILDA

Alla

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Fisket får bedrivas under
tiden 16 j u l i - 1 5 oktober
efter tillstånd av regering-
en eller den myndighet re-
geringen bestämmer. Ett
tillstånd kan begränsas till
att avse visst område och
får endast meddelas den
som fiskar yrkesmässigt.

Fisket får bedrivas utanför
öppen strand på ett större
djup än åtta meter, be-
stämt efter rådande vat-
tenstånd.

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Fiske efter ostron är förbe-
hållet innehavaren av den
enkilda fiskerätten inom
200 meter från fastlandet
eller från en ö av minst 100
meters längd. För fiske
med fast redskap krävs till-
stånd enligt 10 §.

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla, se dock
särskilda be-
stämmelser

Alla utom
kräftor

Siklöja och
nors

�&l

�&lrev med
dött agn

Rörligt red-
skap som ut-

görs av finma-
skat nät

Handredskap

Alla redskap

Rörligt red-
skap

Rörligt red-
skap i övrigt

Snörpvad

Rörligt red-
skap som ut-

görs av nät,
långrev och
tobisnot

1755

SFS 1993:787

background image

1756

SFS 1993:787

OMR�&DE

I Mariestadsfjär-
den och �stersun-
det

TILL�&TNA
REDSKAP

Rörligt red-
skap

TILL�&TNA
FISKSLAG

Alla utom
kräftor

S�RSKILDA
BEST�MMELSER

Fisket skall bedrivas på ett
avstånd av minst 300 me-

ter från fastlandet eller
från en ö av minst 100 me-
ters längd. Om kurvan för
högst tre meters djup går
längre ut, skall fisket dock
bedrivas utanför den djup-
kurvan.

I Mälaren

I norra Björkfjär-
den, Prästfjärden,
Södra Björkfjär-
den och Hovgårds-
fjärden. Fjärdarna
skall anses begrän-
sade mot Grips-
holmsviken av
räta linjer från
Hagskär till när-
maste ställen på
fastlandet, mot
Gränsöfjärden av
räta linjer Rings-
ökalven-Bastlag-
nö- Ytterholmen
över sundens sma-
laste ställen, mot
Ekolsundsviken av
räta linjer från
Tallholmen till
närmaste ställen
på fastlandet, mot
Kalmarviken av
räta linjer från
Knuten till när-
maste ställen på
fastlandet, mot

Handredskap

Alla utom
kräftor

Rörligt red-
skap

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Fisket skall bedrivas på ett
avstånd av minst 300 me-
ter från fastlandet eller
från en ö av minst 100 me-
ters längd. Om kurvan för
högst tre meters djup går
längre ut, skall fisket dock
bedrivas utanför den djup-
kurvan.

Handredskap

Alla utom
kräftor

Utter och drag
samt agnnot

Alla utom
kräftor

Fisket får endast bedrivas
utanför öppen strand.

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

background image

SFS 1993:787

OMR�&DE

I Storsjön i Jämt-
land

Rörligt red-
skap som ut-

görs av nät

Hängryssja
(lakstrut)

Lake

Sik

Alla utom
kräftor

Handredskap

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

Fisket skall bedrivas på ett
avstånd av minst en kilo-
meter från fastlandet eller
från en ö av minst 100 me-
ters längd.

Alla utom
kräftor

Rörligt red-
skap

Mellanfjärden

I Hjälmaren

Handredskap

Säbyholmsviken
av Smidösunds
smalaste del samt
mot Långtarmen
av en rät linje
Dävensö västs-
pets-Munsö nords-

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som sådan
får inte kräva användning
av båt.

1757

Sikfisket skall bedrivas på
ett avstånd av minst 300
meter från fastlandet eller
från en ö av minst 100 me-
ters längd.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.