SFS 1994:327 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

SFS 1994_327 Lag om ändring i fiskelagen (1993_787)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

656

SFS 1994:327

Utkom från trycket

den 25 maj 1994

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 5 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 och 21 §§ fiskelagen

(1993: 787) skall ha följande lydelse.

20 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens
intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att fisket avse-
värt försvåras.

1

Prop. 1993/94: 158, bet. 1993/94 JoU24, rskr. 1993/94:274.

background image

SFS 1994:327

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va att det i ärenden enligt denna lag skall finnas miljökonsekvensbeskriv-
ningar som gör det möjligt att bedöma vilken inverkan fiskemetoder och
utsättande av fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en
sådan beskrivning skall upprättas av den som avser att använda metoder
eller sätta ut fiskarter.

21 § Regeringen får för fiske som är fritt för var och en meddela före-
skrifter som begränsar redskapsanvändningen för andra fiskande än såda-
na som

1. bedriver yrkesmässigt fiske,

2. innehar fiske med äganderätt eller har rätt till fiske på grund av

nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och
en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav på särskilt tillstånd för användning av fartyg för
yrkesmässigt fiske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

657

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.