SFS 1995:101 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1995:101 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
SFS 1995_101 Lag om ändring i fiskelagen (1993_787).pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:101

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787):

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 51 § fiskelagen (1993:787)

skall ha följande lydelse.

51 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut i särskilda fall meddelade enligt denna lag eller

enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

85

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.