SFS 1995:1388 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1995:1388 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
SFS 1995_1388 Lag om ändring i fiskelagen (1993_787)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1388

Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag

om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787),
dels att 43 § skall upphöra att gälla,
dels att 19, 22-24, 34, 35, 40 och 47 §§ samt bilagan skall ha följande

lydelse.

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter för fiskevården som förbjuder eller begränsar

1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,

2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål,
4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan sprida kräft-

pest eller någon annan sjukdom.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också medde-

la föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som
fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller att omlasta, föra i
land, föra in i landet eller saluhålla fisk.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver yrkesmässigt fiske
att lämna uppgifter om

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångs-

ten, omlastning, landning, försäljning, och

2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämpning-

en av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

23 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur fiskeredskap och vattenbruksanläggningar skall märkas
ut samt hur fiskeredskap och fisksump skall märkas med innehavarens
namn eller något annat igenkänningstecken.

24 § Föreskrifter meddelade med stöd av 19-23 §§ skall även tillämpas
vid svenskt havsfiske i internationellt vatten utanför Sveriges ekonomiska
zon.

34 § För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter med-
delade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer utse fisketillsynsmän.

För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som medde-

lats med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EG:s förordningar om
den gemensamma fiskeripolitiken har fisketillsynsman som förordnats
därtill eller annan tjänsteman i vars uppgifter det ingår att övervaka efter-
levnaden av bestämmelser om fiske rätt att

1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, loka-

ler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller

1

Prop. 1995/96:8, bet. 1995/96:JoU5, rskr. 1995/96:85.

2634

background image

SFS 1995:1388

2635

hanteras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för
tillsynen utan att ersättning lämnas,

2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för till-

synen, och

3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åt-

gärden.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag en-

ligt 47 §.

Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EG:s förordningar om den

gemensamma fiskeripolitiken gäller bestämmelserna i andra stycket också
för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

35 § De myndigheter som regeringen bestämmer får meddela de före-
lägganden och förbud som behövs för att denna lag, föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen eller föreskrifter om fisket i EG:s förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken skall efterlevas. I beslut om före-
läggande eller förbud får myndigheten sätta ut vite.

Om någon inte rättar sig efter lagen eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller inte följer ett meddelat föreläggande, får Fiskeri-
verket eller länsstyrelsen besluta om rättelse på hans bekostnad. I bråds-
kande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.

40 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter
som meddelats med stöd av 19 §, 20 § första stycket eller 21-23 §§ döms
till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte annat följer av 41 §.

Till samma straff döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken genom
otillåtet fiske eller genom att behålla fisk ombord, bearbeta fisk ombord,
förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla

fångst i strid mot bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser
om förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller uppgifts-

skyldighet. Vad nu sagts gäller bara om inte annat följer av 41 §.

Till ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas om gärningen

är ringa.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott som avses i

första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

47 § Om någon ertappas på bar gärning när han begår brott enligt denna
lag, får beslag göras av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål som

1. skäl igen kan antas ha betydelse för utredning av brottet, eller

2. kan antas bli föremål för förverkande enligt denna lag.

Befogenheter enligt första stycket tillkommer fisketillsynsman som för-

ordnats därtill eller annan tjänsteman i vars uppgifter det ingår att övervaka
efterlevnaden av bestämmelser om fiske och, om fisket kränker enskild
fiskerätt, den som innehar fiskerätten eller den som företräder honom.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket skall detta skynd-

samt anmälas till polis- eller åklagarmyndigheten. Den som tar emot anmä-
lan skall förfara som om han själv gjort beslaget.

Om innehavaren av enskild fiskerätt eller den som företräder honom har

tagit fisk i beslag, får dock fiskerättshavaren behålla fisken utan att anmäla
det, om beslaget bara grundar sig på denna lag.

background image

SFS 1995:1388

Fisk som tagits i beslag och som uppenbarligen bör förklaras förverkad

skall omedelbart efter beslaget släppas ut i det vattenområde där den fång-
ats, om den är levnadsduglig och det kan ske utan särskilda kostnader eller
besvär.

Bilaga

Svenska

OMR�&DE

medborgares rätt att fiska i enskilt vatten

TILL�&TNA

REDSKAP

TILL�&TNA
FISKSLAG

S�RSKILDA BE-
ST�MMELSER

Vid kusten i �st-
hammars kommun i
Uppsala län och vid
kusten i Stockholms
och Södermanlands
län

Handredskap

Alla

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsflske eller liknan-
de metod.

2636

Vid kusten i �ster-
götlands län och i
Kalmar län norr om

Kråkelund

Handredskap

Alla

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

Vid kusten i Kalmar
län söder om Kråke-
lund och Blekinge
läns östra kust (norr
om Torhamnsudde)

Handredskap

Alla

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

Vid kusten i Got-
lands län

Handredskap

Alla

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

Vid Blekinge läns
södra kust (väster
om Torhamnsudde)

Handredskap

Alla

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

I Vänern

Handredskap

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

background image

SFS 1995:1388

2637

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

I Vättern

Handredskap

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

I Mälaren

Handredskap

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

I Hjälmaren

Handredskap

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

I Storsjön i Jämt-
land

Handredskap

Alla utom
kräftor

Fiskemetoden som
sådan får inte kräva
användning av båt
eller utgöras av angel-
donsfiske eller liknan-
de metod.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.