SFS 1996:532 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1996:532 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
SFS 1996_532 Lag om ändring i fiskelagen (1993_787)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:532
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § fiskelagen (1993:787) skall

ha följande lydelse.

41 § Den som i Sveriges ekonomiska zon begår brott enligt 37 eller 40 §
döms till böter.

Om någon har begått brott enligt 37 eller 40 § genom att bedriva ett otill-

låtet trålfiske skall, om påföljden bestäms till böter, böterna bestämmas till
lägst ettusen kronor och högst ett krontal som motsvarar etthundra gånger
antalet hästkrafter (DIN) i motorn på det fiskefartyg som använts för bog-
sering av trålen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

808

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.