SFS 1996:1076 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1996:1076 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
SFS 1996_1076 Lag om ändring i fiskelagen (1993_787)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1076
Utkom från trycket

den 19 november 1996

Lag
om
ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 och 25 §§ fiskelagen (1993:787)

skall ha följande lydelse.

24 §2 Föreskrifter meddelade med stöd av 19-23 §§ skall även tillämpas
vid svenskt havsfiske utanför Sveriges ekonomiska zon i internationellt
vatten och i andra vatten där fisket bedrivs med stöd av internationella
överenskommelser.

25 § Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området.
Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.

Om flera fiskande vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samti-

digt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen.

Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med

eller skadar andras redskap.

Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra

fiskande.

Första-fjärde styckena skall även tillämpas vid svenskt havsfiske utanför

Sveriges ekonomiska zon i internationellt vatten och i andra vatten där fis-

ket bedrivs med stöd av internationella överenskommelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:223, bet. 1996/97:JoU3, rskr. 1996/97:23.

2

Senaste lydelse 1995:1388.

1840

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.