SFS 1998:343 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1998:343 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
980343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13, 22, 30 och 33 §§ fiskelagen

(1993:787) skall ha följande lydelse.

13 §

Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med be-

stämmelserna i 8 och 9 §§ om svenska medborgares rätt att fiska.

Utländska medborgare, som omfattas av Sveriges internationella åtagan-

den om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster,
får fiska yrkesmässigt i samma utsträckning som svenska medborgare, om de
beviljas yrkesfiskelicens enligt 30 §.

Utan stöd av enskild fiskerätt får annat fiske bedrivas av utländska med-

borgare bara om det medges i föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer. Utländska medborgare som är
stadigvarande bosatta här i landet är dock likställda med svenska medbor-
gare.

22 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver yrkesmässigt fiske att
lämna uppgifter om

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämp-

ningen av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att ett fiskefartyg skall ha utrustning som automatiskt via satellit överför in-
formation om fartyget.

30 §

Yrkesfiskelicens får beviljas den för vars försörjning fisket är av vä-

sentlig betydelse, om fisket har anknytning till svensk fiskerinäring. Licens
får beviljas för viss tid.

När en fråga om licens prövas första gången skall tillgången på fisk beak-

tas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om villkoret angående anknytningen till svensk fiskerinä-
ring.

1

Prop. 1997/98:139, bet. 1997/98:JoU24, rskr. 1997/98:242.

2

Senaste lydelse 1995:1388.

SFS 1998:343

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:343

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

33 §

Vid svenskt havsfiske utanför Sveriges sjöterritorium får efterlevna-

den av internationella överenskommelser om fiskevård och fiskets bedri-
vande kontrolleras av de utländska myndigheter som anges i föreskrifter som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En sådan utländsk myndighet skall lämnas tillträde till svenska fiskefartyg

och ges tillfälle att undersöka fiskeredskap, fångst, lastutrymmen och utrust-
ning i övrigt samt att ta del av de loggböcker och handlingar av betydelse för
fisket som finns ombord. Finner myndigheten att en bestämmelse för fisket
överträtts på ett allvarligt sätt får den föra fartyget till hamn.

Befälhavaren på ett fiskefartyg är skyldig att underlätta åtgärdernas ge-

nomförande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.