SFS 2003:251 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 2003:251 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
030251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fiskelagen (1993:787)

dels

att 31 § skall upphöra att gälla,

dels

att 19, 22, 30, 34, 37, 40 och 41 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 40 a, 50 a och 50 b §§,

samt närmast före 50 a § en ny rubrik av följande lydelse.

19 §

2

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller be-
gränsar

1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål,
4. användningen av redskap, agn, båtar eller annat som kan sprida kräft-

pest eller någon annan sjukdom.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela

föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som fång-
ats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller att omlasta, föra i land,
föra in i landet eller saluhålla fisk.

22 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för den som innehar yrkesfiskelicens enligt
30 § eller som utan stöd av sådan licens fiskar för att sälja fångsten att lämna
uppgifter om

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämpningen

av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att ett fiskefartyg skall ha utrustning som automatiskt via satellit överför in-
formation om fartyget.

1

Prop. 2002/03:41, bet. 2002/03:MJU16, rskr. 2002/03:173.

2

Senaste lydelse 1995:1388.

3

Senaste lydelse 1998:343.

SFS 2003:251

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

background image

2

SFS 2003:251

30 §

4

Yrkesfiskelicens får beviljas den för vars försörjning fisket är av vä-

sentlig betydelse, om fisket har anknytning till svensk fiskerinäring. Licen-
sen får avse visst fiske och får beviljas för viss tid.

När en fråga om licens prövas första gången skall tillgången på fisk beak-

tas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om villkoret angående anknytningen till svensk fiskeri-
näring.

34 §

5

För tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter medde-

lade med stöd av lagen får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer utse fisketillsynsmän.

För kontroll av efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen samt föreskrifter om fisket i EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken har fisketillsynsman som förordnats därtill
och annan befattningshavare hos Fiskeriverket, länsstyrelsen eller annan
myndighet i vars uppgifter det ingår att övervaka efterlevnaden av bestäm-
melser om fiske rätt att

1. få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, loka-

ler och andra utrymmen där fisk och utrustning för fisket förvaras eller han-
teras för att där göra de undersökningar och ta de prover som behövs för till-
synen utan att ersättning lämnas,

2. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen,

och

3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är föremål för åtgär-

den.

En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag en-

ligt 47 §.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy-

nen.

Vid tillsyn för kontroll av efterlevnaden av EG:s förordningar om den ge-

mensamma fiskeripolitiken gäller bestämmelserna i andra stycket också för
EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

37 §

6

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant till-

stånd behövs, eller

3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en anordning i strid med

vad som gäller om fiskådra

döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

40 §

7

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som

meddelats med stöd av 19 §, 20 § första stycket eller 21�23 §§ döms till bö-
ter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.

4

Senaste lydelse 1998:343.

5

Senaste lydelse 1995:1388.

6

Senaste lydelse 1998:848.

7

Senaste lydelse 1995:1388.

background image

3

SFS 2003:251

Till samma straff döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bry-

ter mot EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken genom
otillåtet fiske eller genom att behålla fisk ombord, bearbeta fisk ombord, för-
vara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla
fångst i strid mot bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser
om förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller uppgifts-
skyldighet. Vad nu sagts gäller bara om inte annat följer av 41 §.

Till ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas om gärningen

är ringa.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott som avses i

första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

40 a §

Om ett brott enligt 37 eller 40 § är att anse som grovt döms till

fängelse i högst två år i andra fall än som avses i 41 § första stycket.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsåg

verksamhet av särskilt stor omfattning, fångst av betydande värde eller
fångst ur särskilt skyddsvärda bestånd.

41 §

8

Den som i Sveriges ekonomiska zon begår brott enligt 37 eller 40 §

döms till böter.

Om någon vid fiske i näringsverksamhet har begått brott enligt 37 eller

40 § genom att bedriva otillåtet fiske eller genom att brista i skyldigheten att
lämna uppgift om fisket skall, om gärningen avser verksamhet som innefat-
tar användning av fiskefartyg försett med motor och påföljden bestäms till
böter, böterna bestämmas till ett krontal som motsvarar lägst tio och högst
femhundra gånger antalet kilowatt i motorerna på fiskefartyget. Minsta bö-
tesbelopp är ettusen kronor.

�&terkallelse av licens och tillstånd, varning och landningsavgift

50 a §

En yrkesfiskelicens får återkallas om den har meddelats på grund av

felaktiga uppgifter i ansökan eller om licensinnehavaren vid upprepade till-
fällen har fällts till ansvar för överträdelse av bestämmelser om fiske.

En yrkesfiskelicens och ett sådant fartygstillstånd som avses i 21 § andra

stycket får återkallas på viss tid, lägst fjorton dagar och högst sex månader,
om innehavaren av licensen eller tillståndet i samband med yrkesmässigt
fiske har fällts till ansvar för en allvarlig överträdelse enligt denna lag.

I stället för återkallelse på viss tid får varning beslutas, om det kan anses

vara en tillräcklig åtgärd.

Ett beslut enligt denna paragraf meddelas av Fiskeriverket och gäller

omedelbart, om inte annat beslutas. Tiden för återkallelse räknas från den
dag som anges i beslutet, dock tidigast från delgivningen av beslutet.

50 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fö-

reskriva att den som landar en otillåten fångst skall åläggas att betala en sär-
skild avgift. Avgiften skall beslutas av Fiskeriverket och bestämmas till ett
belopp som motsvarar den otillåtna fångstens värde. Om det finns särskilda
skäl, skall avgiften få sättas ned eller helt efterges.

8

Senaste lydelse 1996:532.

3 SFS 2003:234�293

background image

4

SFS 2003:251

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.