SFS 2005:305 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 2005:305 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
050305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 45 § fiskelagen (1993:787) skall

ha följande lydelse.

45 §

Om det inte är uppenbart oskäligt, skall fisk som varit föremål för

brott enligt denna lag förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av
sådant brott. �ven vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i
samband med ett sådant brott eller värdet av det mottagna skall förklaras för-
verkat, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och förverkandet inte är
uppenbart oskäligt.

Om bara en del i ett parti fisk varit föremål för brott enligt denna lag, får

hela partiet förklaras förverkat om det inte kan utredas hur stor del av partiet
som omfattas av brottet.

Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall

förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. Detsamma gäller fiskefartyg
och andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.

Utöver vad som sägs i tredje stycket får egendom förklaras förverkad, om

egendomen har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag och brottet har fullbordats eller förfarandet har utgjort ett straff-
bart försök eller en straffbar förberedelse och förverkandet behövs för att
förebygga brott.

I stället för fisken, redskapet eller den egendom som annars använts, med-

förts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel, kan dess värde helt
eller delvis förklaras förverkat. Kan bevisning om värdet inte alls eller en-
dast med svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna.

Förverkande får inte ske enbart på grund av överträdelse av 25 § andra�

tredje styckena. Vid överträdelse av 25 § fjärde stycket eller 26 § får förver-
kande inte avse annat än fiskeredskap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:305

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:305

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.