SFS 2001:445 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 2001:445 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
010445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § fiskelagen (1993:787) skall ha

följande lydelse.

3 §

2

Denna lag skall inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter

om Torne älvs fiskeområde eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
7 eller 8 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårds-

områden gäller särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Senaste lydelse 1998:848.

SFS 2001:445

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.