SFS 1998:848 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)

Du är här: Start / Miljörätt / Fiskelag (1993:787) / SFS 1998:848 Lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
980848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fiskelagen (1993:787);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 20 och 37 §§ fiskelagen

(1993:787) skall ha följande lydelse.

3 §

Denna lag skall inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter

om Torne älvs fiskeområde eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
7 eller 8 kap. miljöbalken.

Om samernas rätt till fiske i vissa delar av landet och om fiskevårdsområ-

den gäller särskilda bestämmelser.

20 §

2

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens intres-
sen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att fisket avsevärt försvå-
ras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att det i ärenden enligt denna lag skall finnas en analys av vilken inverkan
fiskemetoder och utsättande av fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får
innebära att en sådan analys skall göras av den som avser att använda meto-
der eller sätta ut fiskarter.

37 §

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. utan lov fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt,
2. utan någon myndighets tillstånd enligt denna lag fiskar där sådant till-

stånd behövs, eller

3. sätter ut eller placerar ett fiskeredskap eller en anordning i strid med vad

som gäller om fiskådra

döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte annat följer av

41§.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1994:327.

SFS 1998:848

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:848

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2.

Föreskrifter som har meddelats med stöd av naturvårdslagen

(1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 3 § anses som fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.