SFS 2022:332 Fjärrkylelag

SFS2022-332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Fjärrkylelag

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om mätning och fakturering i fråga
om fjärrkyla och om information om energianvändning.

Ordförklaringar
2 §
I denna lag avses med

fjärrkyleföretag: den som bedriver fjärrkyleverksamhet,
fjärrkylekund: den som ingått ett avtal om leverans av fjärrkyla med ett

fjärrkyleföretag,

fjärrkyleverksamhet:
– distribution i rörledningar av kallvatten eller en annan bärare av värme-

energi för avkylning, om en obestämd grupp mottagare inom ett visst
geografiskt område får anslutas till verksamheten, och

– produktion och försäljning av den fjärrkyla som distribueras i rörled-

ningarna, om det är distributören som bedriver produktionen och försälj-
ningen.

Information om energiprestanda och andelen förnybar energi
3 §
Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda och
andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns
tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna sådan information.

Mätning av bortförd värmeenergi hos fjärrkylekunder
4 §
Ett fjärrkyleföretag ska

1. mäta mängden bortförd värmeenergi och dess fördelning över tid,
2. tillhandahålla de mätsystem och den mätutrustning som behövs för

mätningen, och

3. beräkna mängden bortförd värmeenergi vid avsaknad av mätvärden.

1 Prop. 2021/22:124, bet. 2021/22:NU18, rskr. 2021/22:239.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-
effektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/944, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december
2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS

2022:332

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

2

SFS

2022:332

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om mätning och beräkning enligt första stycket 1
och 3.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning enligt
första stycket 2 ska uppfylla och om undantag från dessa krav.

Fakturering och tillhandahållande av information
5 §
Ett fjärrkyleföretags fakturering av en fjärrkylekund ska baseras på
uppmätta mängder bortförd värmeenergi eller, vid avsaknad av sådana mät-
värden, på beräknade mängder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om fakturering.

6 § Ett fjärrkyleföretag ska lämna faktureringsinformation och infor-
mation om energianvändning till en fjärrkylekund och, på begäran, till ett
företag som fjärrkylekunden har utsett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av information enligt första
stycket och om undantag från dessa krav.

7 § Ett fjärrkyleföretag får inte ta ut någon avgift för att tillhandahålla en
fjärrkylekund fakturor, faktureringsinformation och information om energi-
användning.

Kommunala fjärrkyleföretag
8 §
Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan
juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ i samma lag bedriva fjärrkyle-
verksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärr-
kyleverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig
fjärrkyleverksamhet.

Tillsyn
9 §
Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska
utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen följs.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del

av de handlingar som behövs för tillsynen.

10 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska
följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Överklagande
11 §
Beslut enligt 10 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

background image

3

SFS

2022:332

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

KHASHAYAR FARMANBAR
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.