SFS 2008:263 Fjärrvärmelag

080263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fjärrvärmelag;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Med fjärrvärmeverksamhet avses i denna lag distribution i rörled-

ningar av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning, om en obe-
stämd grupp inom ett visst geografiskt område får anslutas till verksamhe-
ten.

En fjärrvärmeverksamhet omfattar även produktion och försäljning av

den värme som distribueras i rörledningarna, om den som bedriver distribu-
tionen även bedriver produktionen och försäljningen av värmen.

2 §

I denna lag avses med

fjärrvärmeföretag:

juridisk person som bedriver fjärrvärmeverksamhet,

fjärrvärmekund:

den som ingått ett avtal om fjärrvärme med ett fjärrvär-

meföretag,

konsument:

fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder

fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet,

avtal om fjärrvärme:

avtal om distribution i rörledningar av en värmebä-

rare för uppvärmning och om försäljning av den distribuerade värmen.

3 §

Det som föreskrivs i denna lag i fråga om fjärrvärmeföretag ska gälla

även fysiska personer som bedriver fjärrvärmeverksamhet.

4 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för en konsument är utan verkan mot denne.

Prisinformation

5 §

Ett fjärrvärmeföretag ska se till att uppgifter om fjärrvärmeföretagets

priser för fjärrvärme och för en anslutning till fjärrvärmeverksamheten samt
om hur ett pris bestäms finns enkelt tillgängliga för fjärrvärmekunder och
allmänhet. Om skilda priser gäller för olika kategorier av fjärrvärmekunder
har fjärrvärmeföretaget samma skyldighet i fråga om uppgifter om grun-
derna för indelningen av fjärrvärmekunder i olika kategorier.

Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig.

1

Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184.

SFS 2008:263

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

2*

SFS 2008:263–294

background image

2

SFS 2008:263

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation till allmänheten en-
ligt första och andra styckena.

Avtalet om fjärrvärme

Uppgifter i ett avtal om fjärrvärme

6 §

Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om

1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden,
2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms,
3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets

priser för fjärrvärme,

4. den tid som avtalet löper,
5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avse-

ende på förlängning av avtalet,

6. avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett av-

talsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra
en sådan ändring,

7. villkoren för uppsägning av avtalet,
8. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet,
9. vem som svarar för kostnader för en återställning efter
a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten,
b) ett underhåll av rörledningarna, eller
c) ett borttagande av anslutningen, och
10. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt

denna lag.

Förhandling om avtalsvillkor för fjärrvärme

7 §

Ett fjärrvärmeföretag ska förhandla med en fjärrvärmekund som begär

förhandling om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos en anslutning
till fjärrvärmeverksamheten.

Att ett fjärrvärmeföretag kan ha en förhandlingsskyldighet även i fall då

företaget gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens
nackdel följer av 19 §.

8 §

Ett fjärrvärmeföretags skyldighet att förhandla med en fjärrvärmekund

innebär att fjärrvärmeföretaget ska

1. ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller,
2. ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för en bedömning av skä-

ligheten av avtalsvillkoret, och

3. försöka komma överens med fjärrvärmekunden om avtalsvillkoret.

9 §

Om en förhandling inte leder till någon överenskommelse ska fjärrvär-

meföretaget underrätta fjärrvärmekunden om att förhandlingen är avslutad
och ange skälen för fjärrvärmeföretagets inställning.

Underrättelsen får göras muntligen vid ett möte mellan fjärrvärmeföreta-

get och fjärrvärmekunden. Om en sådan muntlig underrättelse inte görs ska
fjärrvärmeföretaget underrätta fjärrvärmekunden skriftligen.

background image

3

SFS 2008:263

Medling

10 §

Om en förhandling mellan ett fjärrvärmeföretag och en fjärrvärme-

kund inte leder till någon överenskommelse om villkor för fjärrvärme, får
fjärrvärmeföretaget eller fjärrvärmekunden ansöka om medling.

11 §

En ansökan om medling ska ges in till den myndighet som medlar en-

ligt denna lag. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor
från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade fjärrvärmekunden
om att förhandlingen avslutats.

12 §

Den som ansöker om medling ska samtidigt som ansökan ges in be-

tala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. En konsument ska i stället betala
500 kronor.

13 §

Den myndighet som medlar enligt denna lag fattar beslut om med-

ling.

En ansökan om medling ska bifallas endast om myndigheten bedömer att

en medling kan leda till en överenskommelse mellan fjärrvärmeföretaget
och fjärrvärmekunden.

14 §

En ansökan om medling ska avvisas om

1. sökanden inte betalat ansökningsavgiften,
2. ansökan inte innehåller en tillräcklig redogörelse för de omständigheter

som har betydelse för medlingsuppgiften, trots att sökanden förelagts att av-
hjälpa bristen, eller

3. ansökan har kommit in för sent till myndigheten.

15 §

När den myndighet som medlar enligt denna lag bedömer att det inte

längre finns anledning att fortsätta en medling, ska myndigheten avsluta
medlingen.

Fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden ska underrättas om ett beslut

att avsluta medlingen.

16 §

Den myndighet som medlar enligt denna lag får meddela de föreläg-

ganden som behövs för medlingsuppgiften.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ensidig ändring av avtalsvillkor till fjärrvärmekundens nackdel

Avtalet

17 §

Om ett fjärrvärmeföretag i avtalet om fjärrvärme givits rätt att ensi-

digt ändra avtalsvillkoren till nackdel för en fjärrvärmekund, gäller bestäm-
melserna i 18–26 §§.

Fjärrvärmeföretagets underrättelseskyldighet

18 §

Om fjärrvärmeföretaget gör en ändring av avtalsvillkoren, ska fjärr-

värmekunden skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före
den dag de ändrade villkoren ska börja gälla.

background image

4

SFS 2008:263

I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en upplysning läm-

nas om att fjärrvärmekunden har rätt att begära förhandling, ansöka om med-
ling och att säga upp avtalet.

Om fjärrvärmeföretaget inte följer bestämmelserna i första och andra

styckena, får de ändrade villkoren inte tillämpas.

Förhandling om de ändrade villkoren

19 §

Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att förhandla med en fjärrvärmekund

om en ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, om
kunden begär förhandling inom tre veckor från den dag kunden enligt 18 §
underrättades om de ändrade avtalsvillkoren.

20 §

Om fjärrvärmekunden begärt förhandling enligt 19 §, men träffas inte

någon överenskommelse mellan parterna, får de ändrade villkoren börja till-
lämpas från den dag de ska börja gälla, dock tidigast tre veckor från den dag
fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade fjärrvärmekunden om att för-
handlingen avslutats.

Detta gäller inte i fall som avses i 21 § eller om fjärrvärmekunden säger

upp avtalet enligt 23 §.

Medling

21 §

Om en ansökan om medling gjorts enligt 10 § i fråga om en ensidig

ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, men träffas inte
någon överenskommelse mellan parterna, får de ändrade villkoren börja till-
lämpas från den dag de ska börja gälla. Villkoren får dock börja tillämpas ti-
digast tre veckor från den dag myndigheten meddelade beslutet att avsluta
medlingen eller, om ansökan lämnats utan bifall, tidigast tre veckor från da-
gen för det beslutet.

Detta gäller inte om fjärrvärmekunden säger upp avtalet enligt 24 §.

Uppsägning av avtalet om fjärrvärme

22 §

En fjärrvärmekund har rätt att säga upp avtalet om fjärrvärme om

fjärrvärmekunden underrättats enligt 18 § om ändrade avtalsvillkor.

Uppsägningen ska för att få verkan göras senast två månader från den dag

kunden underrättades om ändringen, eller den senare dag som följer av 23
eller 24 §.

I fråga om en konsument gäller att uppsägningen ska anses ha gjorts när

ett meddelande om uppsägningen lämnats in för befordran med post eller av-
sänts på annat ändamålsenligt sätt.

23 §

Om fjärrvärmekunden begärt förhandling enligt 19 §, men träffas inte

någon överenskommelse mellan parterna, har fjärrvärmekunden rätt att säga
upp avtalet senast tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 9 § un-
derrättade fjärrvärmekunden om att förhandlingen avslutats.

24 §

Om en ansökan om medling gjorts enligt 10 § i fråga om en ensidig

ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, men träffas inte

background image

5

SFS 2008:263

någon överenskommelse mellan parterna, har fjärrvärmekunden rätt att säga
upp avtalet senast tre veckor från den dag myndigheten meddelade beslutet
att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnats utan bifall, senast tre veckor
från dagen för det beslutet.

25 §

Om en fjärrvärmekund säger upp ett avtal enligt 22, 23 eller 24 §,

upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte tillämpas.

26 §

En fjärrvärmekund får säga upp ett avtal om fjärrvärme enligt 22, 23

eller 24 § utan att påföras någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse till
följd av uppsägningen.

Distribution av fjärrvärme till konsumenter

Avbrytande av distributionen vid avtalsbrott

27 §

Distribution av fjärrvärme till en konsument får avbrytas om konsu-

menten har försummat sina skyldigheter enligt avtalet och försummelsen är
ett väsentligt avtalsbrott. Distributionen får dock endast avbrytas om konsu-
menten inte följer en skriftlig uppmaning att inom en angiven och skälig tid
uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Om försummelsen gäller något annat än att konsumenten inte betalat en-

ligt avtalet ska den skriftliga uppmaningen innehålla en underrättelse om att
distributionen av fjärrvärme kan avbrytas om uppmaningen inte följs.

Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott i distributio-

nen kan medföra en inte obetydlig personskada eller omfattande sakskada
får distributionen av fjärrvärme inte avbrytas. Detta gäller dock inte om kon-
sumentens handlande varit otillbörligt.

28 §

Om en konsument inte betalat enligt avtalet får distributionen av

fjärrvärme avbrytas om, utöver vad som anges i 27 § första och tredje styck-
ena,

1. fjärrvärmeföretagets fordran är ostridig,
2. konsumenten inte följt den skriftliga uppmaningen att betala fordran

och konsumenten därefter delgetts en skriftlig påminnelse att betala inom tre
veckor från delgivningen,

3. påminnelsen innehöll en underrättelse om att distributionen av fjärr-

värme kan avbrytas om fordran inte betalas, och

4. ett meddelande om innehållet i påminnelsen har sänts till socialnämn-

den i den kommun där konsumenten får fjärrvärme distribuerad.

Distributionen av fjärrvärme får inte avbrytas om fordran har betalats eller

socialnämnden inom den tid som anges i första stycket 2 har meddelat fjärr-
värmeföretaget att nämnden betalar fordran.

29 §

Underrättelser och meddelanden enligt 28 § ska lämnas enligt formu-

lär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

background image

6

SFS 2008:263

30 §

Ett fjärrvärmeföretag har rätt till skälig ersättning av en konsument

för kostnader med anledning av åtgärder enligt 27 och 28 §§.

Avbrytande av distributionen av säkerhetsskäl m.m.

31 §

Ett fjärrvärmeföretag får avbryta distributionen av fjärrvärme till en

konsument för att genomföra en åtgärd som syftar till

1. att undvika personskada eller omfattande sakskada,
2. att bygga ut fjärrvärmeverksamheten, eller
3. en god distributionssäkerhet.
Avbrottet får inte pågå längre än vad som är nödvändigt för att genomföra

åtgärden.

Fjärrvärmeföretaget ska i god tid underrätta konsumenten om ett kom-

mande avbrott, om fjärrvärmeföretaget kan förutse att avbrottet inte blir
kortvarigt. Konsumenten ska underrättas personligen eller, om det är lämp-
ligt, genom anslag.

Ersättningsansvar för fjärrvärmeföretag

32 §

Ett fjärrvärmeföretag ska ersätta skada som en konsument orsakas ge-

nom att distributionen av fjärrvärme avbryts på grund av konsumentens för-
summelse, om inte distributionen av fjärrvärme får avbrytas enligt 27 eller
28 §.

33 §

Ett fjärrvärmeföretag ska ersätta skada som en konsument orsakas ge-

nom att distributionen av fjärrvärme avbryts utan att det beror på konsumen-
tens försummelse och utan att fjärrvärmeföretaget har rätt att avbryta distri-
butionen enligt 31 § första stycket.

Detsamma gäller skada som en konsument orsakas genom att
1. ett avbrott som avses i 31 § första stycket pågår längre än vad som är

nödvändigt för att genomföra åtgärden, eller

2. fjärrvärmeföretaget inte underrättat konsumenten enligt 31 § tredje

stycket om ett kommande avbrott som avses i 31 § första stycket.

Fjärrvärmeföretaget är dock inte skyldigt att ersätta en skada, om fjärrvär-

meföretaget visar att avbrottet i distributionen av fjärrvärme beror på ett hin-
der utanför fjärrvärmeföretagets kontroll som det inte skäligen kunde för-
väntas ha räknat med och vars följder det inte heller skäligen kunde ha und-
vikit eller övervunnit.

Beror avbrottet på någon som fjärrvärmeföretaget har anlitat för under-

håll, reparation eller liknande arbete, är fjärrvärmeföretaget fritt från skade-
ståndsskyldighet endast om den som anlitats skulle vara fri från skadestånds-
skyldighet enligt tredje stycket.

34 §

Skadestånd enligt 32 och 33 §§ omfattar ersättning för utgifter, in-

komstbortfall och annan förlust.

35 §

Om skyldigheten att betala skadestånd till en konsument enligt 32

och 33 §§ är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållan-
dena hos ett fjärrvärmeföretag, får skadeståndet jämkas efter vad som är skä-
ligt.

background image

7

SFS 2008:263

Vid bedömningen om skadeståndsskyldigheten är oskäligt betungande för

fjärrvärmeföretaget ska hänsyn även tas till befintliga försäkringar och för-
säkringsmöjligheter, förutsättningarna för fjärrvärmeföretaget att förutse och
hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.

36 §

En rätt till ersättning av fjärrvärmeföretaget är förlorad om inte kon-

sumenten underrättar fjärrvärmeföretaget om anspråket på ersättning inom
tre år från det att skadan inträffade.

Har ett meddelande om anspråk på ersättning lämnats in för befordran

med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses en underrättelse
om anspråket ha skett när detta gjordes.

Förhandling om tillträde till rörledningar

37 §

Om ett fjärrvärmeföretag får en begäran om tillträde till rörledning-

arna från någon som vill sälja värme till fjärrvärmeverksamheten eller an-
vända ledningarna för distribution av värme, ska fjärrvärmeföretaget för-
handla om tillträde med den som gjort begäran. Skyldigheten att förhandla
innebär att fjärrvärmeföretaget ska försöka komma överens om ett tillträde
med den som begärt det.

Om någon överenskommelse inte kan träffas om tillträde, ska fjärrvärme-

företaget ange skälen för att tillträde inte medges.

Kommunala fjärrvärmeföretag

38 §

Om ett kommunalt företag som avses i 3 kap. 16–18 §§ kommunalla-

gen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas
på affärsmässig grund.

39 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om an-

knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får ett kommunalt
företag som avses i 3 kap. 16–18 §§ samma lag bedriva fjärrvärmeverksam-
het utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverk-
samheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvär-
meverksamhet.

Redovisning av fjärrvärmeverksamhet

40 §

Ett fjärrvärmeföretag ska ekonomiskt redovisa fjärrvärmeverksamhe-

ten särskilt genom att för varje år upprätta en årsrapport.

Vid redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska produktion av el som har

skett samtidigt med produktion av den värme som distribueras i fjärrvärme-
verksamheten anses ingå i verksamheten. Detsamma gäller försäljning av så-
dan el.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

41 §

Ett fjärrvärmeföretag ska lämna uppgifter om drift- och affärsförhål-

landen i fjärrvärmeverksamheten. Sådana uppgifter ska lämnas för varje
sammanhängande system av rörledningar och anläggningar för produktion

background image

8

SFS 2008:263

av den värme som distribueras i ledningarna, om sådan produktion ingår i
fjärrvärmeverksamheten.

Om priset för fjärrvärme är detsamma inom olika system av rörledningar

och anläggningar för produktion av värme, får uppgifterna dock avse den
samlade verksamheten i dem.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

42 §

Årsrapporten ska granskas av en revisor.

Granskningen ska avse om årsrapporten upprättats enligt gällande be-

stämmelser. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god re-
visionssed kräver.

Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen.
Regeringen får meddela föreskrifter om granskningen av årsrapporten.

43 §

Uppgifterna om drift- och affärsförhållanden i fjärrvärmeverksamhe-

ten samt en bestyrkt kopia av årsrapporten och yttrandet över granskningen
av årsrapporten ska ges in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna och hand-
lingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju månader från rä-
kenskapsårets utgång.

Om fjärrvärmeföretaget beslutat om fortsatt bolagsstämma enligt 7 kap.

14 § aktiebolagslagen (2005:551) eller fortsatt föreningsstämma enligt
7 kap. 4 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, gäller
i stället att uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyn-
digheten inom nio månader från räkenskapsårets utgång.

Handlingarna får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.
Med bestyrkt kopia jämställs elektroniskt original.

Förseningsavgift

44 §

Om årsrapporten och yttrandet över granskningen av årsrapporten

inte har kommit in till tillsynsmyndigheten på föreskrivet sätt och i föreskri-
ven tid, ska fjärrvärmeföretaget betala en förseningsavgift på 10 000 kronor.

Om handlingarna inte har kommit in inom två månader från det att en un-

derrättelse sändes till fjärrvärmeföretaget om att en förseningsavgift har ta-
gits ut, ska fjärrvärmeföretaget betala en andra förseningsavgift på 10 000
kronor.

Om handlingarna inte har kommit in inom två månader från det att en un-

derrättelse sändes till fjärrvärmeföretaget om att en andra förseningsavgift
har tagits ut, ska fjärrvärmeföretaget betala en tredje förseningsavgift på
20 000 kronor.

45 §

En förseningsavgift får inte tas ut efter registrering hos Bolagsverket

av ett beslut om att ett fjärrvärmeföretag har försatts i konkurs eller trätt i
likvidation.

Om fjärrvärmeföretaget har trätt i likvidation gäller detta endast i fråga

om redovisning för tiden före likvidationsbeslutet.

46 §

Har fjärrvärmeföretaget i tid gett in årsrapporten och yttrandet över

granskningen av årsrapporten men har handlingarna någon brist som lätt kan

background image

9

SFS 2008:263

rättas till, får en förseningsavgift tas ut endast om fjärrvärmeföretaget har
underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det
inom den tid som angetts i underrättelsen.

En sådan underrättelse får sändas med posten till den postadress som

fjärrvärmeföretaget senast anmält till tillsynsmyndigheten.

47 §

En förseningsavgift ska efterges om underlåtenheten att ge in årsrap-

porten eller yttrandet över granskningen av årsrapporten framstår som ur-
säktlig med hänsyn till omständigheter som fjärrvärmeföretaget inte kunnat
råda över. Förseningsavgiften ska också efterges om det framstår som up-
penbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelsen om eftergift ska beaktas även om något yrkande om efter-

gift inte har framställts, om det föranleds av vad som förekommit i ärendet.

48 §

Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning,

ska avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga
fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Ett beslut

om förseningsavgift får verkställas även om det inte vunnit laga kraft.

Överlämnande för indrivning krävs inte om statens fordran för försenings-

avgiften är ringa.

49 §

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få

tillbaka betalad förseningsavgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgif-
ten från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den
månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap.
14 § skattebetalningslagen (1997:483).

50 §

Frågor om förseningsavgifter prövas av tillsynsmyndigheten.

51 §

Förseningsavgifter tillfaller staten.

Tillsyn

52 §

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att fjärrvärmeföretag föl-

jer bestämmelserna i 5–9, 18–21, 25–29, 31 och 37–43 §§.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för efter-

levnaden av bestämmelserna. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

53 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En sådan begäran får förenas
med vite.

Överklagande

54 §

Beslut om föreläggande vid vite enligt 16 § andra stycket och 52 §

andra stycket, begäran enligt 53 § som har förenats med vite samt om förse-
ningsavgift får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

10

SFS 2008:263

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Bestämmelserna i 17–26 §§ tillämpas på sådana ensidiga ändringar av

avtalsvillkor som ska börja gälla efter den 30 juni 2008.

3. I fråga om sådana ensidiga ändringar av avtalsvillkor som ska börja

gälla efter den 30 juni 2008 är fjärrvärmeföretaget, utöver vad som följer av
19 §, skyldigt att förhandla om fjärrvärmekunden begär förhandling senast
den 22 juli 2008.

4. Bestämmelserna i 27–31 §§ tillämpas på sådana avbrott i distributionen

som inträffar efter den 30 juni 2008.

5. Bestämmelserna i 41 § tillämpas första gången för det räkenskapsår

som börjar närmast efter den 30 juni 2008.

6. Bestämmelserna i 44–51 §§ tillämpas på årsrapporter och yttranden

över granskning av årsrapporter som avser räkenskapsår som börjar närmast
efter den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.