SFS 2014:272 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

140272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om fjärrvärmelagen (2008:263)

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 c och 6 d §§, av föl-

jande lydelse.

6 §

3

Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om

1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden,
2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms,
3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets

priser för fjärrvärme,

4. den tid som avtalet löper,
5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avse-

ende på förlängning av avtalet,

6. mätning av mängden levererad värmeenergi och rapportering av mät-

resultaten till kunden samt debitering av kunden,

7. avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett

avtalsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra
en sådan ändring,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet,
10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter
a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten,
b) ett underhåll av rörledningarna, eller
c) ett borttagande av anslutningen,
11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt

denna lag, och

12. när det ingås med en konsument, hur fjärrvärmeföretaget på sin webb-

plats eller på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade in-
formation som anges i 6 d §.

1 Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.

3 Senaste lydelse 2011:934.

SFS 2014:272

Utkom från trycket
den

13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:272

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

6 c § Ett fjärrvärmeföretag får inte debitera någon avgift för att tillhanda-
hålla fjärrvärmekunderna fakturor och faktureringsinformation om energi-
användningen.

6 d § Fjärrvärmeföretag som ingår avtal med konsumenter ska på sina
webbplatser lämna tydlig information om oberoende användarrådgivning där
kunderna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförel-
seprofiler.

På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat sätt.
Fjärrvärmeföretag ska på eller i samband med fakturor till konsumenter an-

tingen lämna den information som följer av första stycket eller hänvisa till att
informationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat
sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.