SFS 2014:444 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2014:444 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
140444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KLOKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KLOKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KLOKMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KLOKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KLOKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:KLOKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KLOKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KLOKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fj�rrv�rmelagen (2008:263)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 2 och 54 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 37 � ska lyda Tilltr�de till r�rledningar,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 37 a37 d ��, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>avtal om fj�rrv�rme:</i> avtal om distribution i r�rledning av en v�rmeb�rare</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r uppv�rmning och om f�rs�ljning av den distribuerade v�rmen,</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>fj�rrv�rmef�retag:</i> juridisk person som bedriver fj�rrv�rmeverksamhet,<br/><i>fj�rrv�rmekund:</i> den som ing�tt ett avtal om fj�rrv�rme med ett fj�rrv�rme-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>konsument:</i> fj�rrv�rmekund som �r en fysisk person och som anv�nder</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fj�rrv�rme i huvudsak utanf�r n�ringsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>prima v�rme:</i> v�rme fr�n hetvatten eller annan v�rmeb�rare f�r uppv�rm-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning som i anslutningspunkten har en s�dan temperatur och s�dant tryck att<br/>den �r m�jlig att mata in p� framledningen utan att ytterligare v�rmeenergi<br/>eller pumpenergi beh�ver tillf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>37 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:610px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon som vill s�lja v�rme till fj�rrv�rmeverksamheten har be-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�rt tilltr�de till r�rledningar enligt 37 � och en �verenskommelse inte kan<br/>tr�ffas, ska fj�rrv�rmef�retaget medge ett reglerat tilltr�de till r�rledningarna<br/>om den som beg�rt tilltr�de efterfr�gar det.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldigheten att medge ett reglerat tilltr�de g�ller endast prima v�rme p�</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">framledningen och endast om den anl�ggning som ska anslutas inte redan �r<br/>eller har varit ansluten f�r inmatning till fj�rrv�rmef�retagets r�rledningar.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fj�rrv�rmef�retaget har ingen skyldighet att medge ett reglerat tilltr�de om</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�retaget kan visa att det finns risk f�r att det lider skada genom tilltr�det. Om<br/>ett reglerat tilltr�de inte medges, ska fj�rrv�rmef�retaget skriftligen underr�tta<br/>den som beg�rt tilltr�de om de sk�l som �beropas.</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>37 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:819px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fj�rrv�rmef�retag som har en skyldighet att medge reglerat till-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tr�de enligt 37 a � ska erbjuda den som beg�rt tilltr�de ett skriftligt avtalsf�r-<br/>slag av vilket det ska framg� i vilken punkt och n�r anslutning kan ske och<br/>vilka tekniska �tg�rder som kr�vs f�r anslutning. Villkoren i f�rslaget ska<br/>vara sk�liga. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:187, bet. 2013/14:NU23, rskr. 2013/14:269. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:444</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2014 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:444</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Fj�rrv�rmef�retaget har r�tt att ta ut en sk�lig avgift f�r att t�cka kostna-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">derna f�r att ta fram ett f�rslag enligt f�rsta stycket. Innan avtalsf�rslaget tas<br/>fram, ska fj�rrv�rmef�retaget l�mna uppgift om avgiftens storlek om den som<br/>beg�rt tilltr�de efterfr�gar det. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>37 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett avtal om reglerat tilltr�de ska g�lla i tio �r. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har beg�rt tilltr�de till r�rledningarna ska betala investeringskost-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">naden f�r anslutningen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Fj�rrv�rmef�retaget ska ta emot v�rme i sk�lig omfattning fr�n den som f�r</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">tilltr�de till r�rledningarna och betala ers�ttning f�r den inmatade v�rmen. Er-<br/>s�ttningen ska motsvara fj�rrv�rmef�retagets nytta av v�rmen.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>37 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">Tvister om reglerat tilltr�de enligt 37 ac �� pr�vas av tillsynsmyn-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">digheten. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En fr�ga om skyldighet f�r ett fj�rrv�rmef�retag att medge reglerat tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">enligt 37 a � ska dock inte pr�vas om ans�kan kommit in till tillsynsmyndig-<br/>heten senare �n tv� �r efter det att fj�rrv�rmef�retaget s�nt ett skriftligt st�ll-<br/>ningstagande till den som beg�rt tilltr�de under dennes senast k�nda adress.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>54 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om f�rel�ggande vid vite enligt 16 � andra stycket och 52 �</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">andra stycket, beslut enligt 37 d �, beg�ran enligt 53 � som har f�renats med<br/>vite samt beslut om f�rseningsavgift f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);

utf�rdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fj�rrv�rmelagen (2008:263)

dels att 2 och 54 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 37 � ska lyda Tilltr�de till r�rledningar,
dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 37 a37 d ��, av f�l-

jande lydelse.

2 �

I denna lag avses med

avtal om fj�rrv�rme: avtal om distribution i r�rledning av en v�rmeb�rare

f�r uppv�rmning och om f�rs�ljning av den distribuerade v�rmen,

fj�rrv�rmef�retag: juridisk person som bedriver fj�rrv�rmeverksamhet,
fj�rrv�rmekund: den som ing�tt ett avtal om fj�rrv�rme med ett fj�rrv�rme-

f�retag,

konsument: fj�rrv�rmekund som �r en fysisk person och som anv�nder

fj�rrv�rme i huvudsak utanf�r n�ringsverksamhet,

prima v�rme: v�rme fr�n hetvatten eller annan v�rmeb�rare f�r uppv�rm-

ning som i anslutningspunkten har en s�dan temperatur och s�dant tryck att
den �r m�jlig att mata in p� framledningen utan att ytterligare v�rmeenergi
eller pumpenergi beh�ver tillf�ras.

37 a �

Om n�gon som vill s�lja v�rme till fj�rrv�rmeverksamheten har be-

g�rt tilltr�de till r�rledningar enligt 37 � och en �verenskommelse inte kan
tr�ffas, ska fj�rrv�rmef�retaget medge ett reglerat tilltr�de till r�rledningarna
om den som beg�rt tilltr�de efterfr�gar det.

Skyldigheten att medge ett reglerat tilltr�de g�ller endast prima v�rme p�

framledningen och endast om den anl�ggning som ska anslutas inte redan �r
eller har varit ansluten f�r inmatning till fj�rrv�rmef�retagets r�rledningar.

Fj�rrv�rmef�retaget har ingen skyldighet att medge ett reglerat tilltr�de om

f�retaget kan visa att det finns risk f�r att det lider skada genom tilltr�det. Om
ett reglerat tilltr�de inte medges, ska fj�rrv�rmef�retaget skriftligen underr�tta
den som beg�rt tilltr�de om de sk�l som �beropas.

37 b �

Ett fj�rrv�rmef�retag som har en skyldighet att medge reglerat till-

tr�de enligt 37 a � ska erbjuda den som beg�rt tilltr�de ett skriftligt avtalsf�r-
slag av vilket det ska framg� i vilken punkt och n�r anslutning kan ske och
vilka tekniska �tg�rder som kr�vs f�r anslutning. Villkoren i f�rslaget ska
vara sk�liga.

1 Prop. 2013/14:187, bet. 2013/14:NU23, rskr. 2013/14:269.

SFS 2014:444

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:444

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Fj�rrv�rmef�retaget har r�tt att ta ut en sk�lig avgift f�r att t�cka kostna-

derna f�r att ta fram ett f�rslag enligt f�rsta stycket. Innan avtalsf�rslaget tas
fram, ska fj�rrv�rmef�retaget l�mna uppgift om avgiftens storlek om den som
beg�rt tilltr�de efterfr�gar det.

37 c �

Ett avtal om reglerat tilltr�de ska g�lla i tio �r.

Den som har beg�rt tilltr�de till r�rledningarna ska betala investeringskost-

naden f�r anslutningen.

Fj�rrv�rmef�retaget ska ta emot v�rme i sk�lig omfattning fr�n den som f�r

tilltr�de till r�rledningarna och betala ers�ttning f�r den inmatade v�rmen. Er-
s�ttningen ska motsvara fj�rrv�rmef�retagets nytta av v�rmen.

37 d �

Tvister om reglerat tilltr�de enligt 37 ac �� pr�vas av tillsynsmyn-

digheten.

En fr�ga om skyldighet f�r ett fj�rrv�rmef�retag att medge reglerat tilltr�de

enligt 37 a � ska dock inte pr�vas om ans�kan kommit in till tillsynsmyndig-
heten senare �n tv� �r efter det att fj�rrv�rmef�retaget s�nt ett skriftligt st�ll-
ningstagande till den som beg�rt tilltr�de under dennes senast k�nda adress.

54 �

Beslut om f�rel�ggande vid vite enligt 16 � andra stycket och 52 �

andra stycket, beslut enligt 37 d �, beg�ran enligt 53 � som har f�renats med
vite samt beslut om f�rseningsavgift f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-
domstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.