SFS 2014:444 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2014:444 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
140444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fjärrvärmelagen (2008:263)

dels att 2 och 54 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 37 § ska lyda ⬝Tillträde till rörledningar⬝,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 37 a�37 d §§, av föl-

jande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

avtal om fjärrvärme: avtal om distribution i rörledning av en värmebärare

för uppvärmning och om försäljning av den distribuerade värmen,

fjärrvärmeföretag: juridisk person som bedriver fjärrvärmeverksamhet,
fjärrvärmekund: den som ingått ett avtal om fjärrvärme med ett fjärrvärme-

företag,

konsument: fjärrvärmekund som är en fysisk person och som använder

fjärrvärme i huvudsak utanför näringsverksamhet,

prima värme: värme från hetvatten eller annan värmebärare för uppvärm-

ning som i anslutningspunkten har en sådan temperatur och sådant tryck att
den är möjlig att mata in på framledningen utan att ytterligare värmeenergi
eller pumpenergi behöver tillföras.

37 a §

Om någon som vill sälja värme till fjärrvärmeverksamheten har be-

gärt tillträde till rörledningar enligt 37 § och en överenskommelse inte kan
träffas, ska fjärrvärmeföretaget medge ett reglerat tillträde till rörledningarna
om den som begärt tillträde efterfrågar det.

Skyldigheten att medge ett reglerat tillträde gäller endast prima värme på

framledningen och endast om den anläggning som ska anslutas inte redan är
eller har varit ansluten för inmatning till fjärrvärmeföretagets rörledningar.

Fjärrvärmeföretaget har ingen skyldighet att medge ett reglerat tillträde om

företaget kan visa att det finns risk för att det lider skada genom tillträdet. Om
ett reglerat tillträde inte medges, ska fjärrvärmeföretaget skriftligen underrätta
den som begärt tillträde om de skäl som åberopas.

37 b §

Ett fjärrvärmeföretag som har en skyldighet att medge reglerat till-

träde enligt 37 a § ska erbjuda den som begärt tillträde ett skriftligt avtalsför-
slag av vilket det ska framgå i vilken punkt och när anslutning kan ske och
vilka tekniska åtgärder som krävs för anslutning. Villkoren i förslaget ska
vara skäliga.

1 Prop. 2013/14:187, bet. 2013/14:NU23, rskr. 2013/14:269.

SFS 2014:444

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:444

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Fjärrvärmeföretaget har rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka kostna-

derna för att ta fram ett förslag enligt första stycket. Innan avtalsförslaget tas
fram, ska fjärrvärmeföretaget lämna uppgift om avgiftens storlek om den som
begärt tillträde efterfrågar det.

37 c §

Ett avtal om reglerat tillträde ska gälla i tio år.

Den som har begärt tillträde till rörledningarna ska betala investeringskost-

naden för anslutningen.

Fjärrvärmeföretaget ska ta emot värme i skälig omfattning från den som får

tillträde till rörledningarna och betala ersättning för den inmatade värmen. Er-
sättningen ska motsvara fjärrvärmeföretagets nytta av värmen.

37 d §

Tvister om reglerat tillträde enligt 37 a�c §§ prövas av tillsynsmyn-

digheten.

En fråga om skyldighet för ett fjärrvärmeföretag att medge reglerat tillträde

enligt 37 a § ska dock inte prövas om ansökan kommit in till tillsynsmyndig-
heten senare än två år efter det att fjärrvärmeföretaget sänt ett skriftligt ställ-
ningstagande till den som begärt tillträde under dennes senast kända adress.

54 §

Beslut om föreläggande vid vite enligt 16 § andra stycket och 52 §

andra stycket, beslut enligt 37 d §, begäran enligt 53 § som har förenats med
vite samt beslut om förseningsavgift får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.