SFS 2014:577 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2014:577 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
140577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § fjärrvärmelagen (2008:263)

ska ha följande lydelse.

38 §

Om en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ kommu-

nallagen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedri-
vas på affärsmässig grund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

SFS 2014:577

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.