SFS 2017:197 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2017:197 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
170197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 9 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 § fjärrvärmelagen (2008:263)

ska ha följande lydelse.

39 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om

anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juri-
disk person som avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ samma lag bedriva fjärrvärme-
verksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrvär-
meverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig
fjärrvärmeverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165.

SFS 2017:197

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.