SFS 2017:753 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2017:753 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
170753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 och 39 §§ fjärrvärmelagen

(2008:263) ska ha följande lydelse.

38 §

2

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunal-

lagen (2017:725) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas
på affärsmässig grund.

39 §

3

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om an-

knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juridisk
person som avses i 10 kap. 2�6 §§ samma lag bedriva fjärrvärmeverksamhet
utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksam-
heten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärme-
verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:577.

3 Senaste lydelse 2017:197.

SFS 2017:753

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.