SFS 2018:729 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2018:729 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
SFS2018-729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska

ha följande lydelse.

43 §2 Uppgifterna om drift- och affärsförhållanden i fjärrvärmeverk-

samheten och en bestyrkt kopia av årsrapporten och yttrandet över gransk-

ningen av årsrapporten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna

och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju måna-

der från räkenskapsårets utgång.

Om fjärrvärmeföretaget beslutat om fortsatt bolagsstämma enligt 7 kap. 14 §

andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) el er fortsat föreningsstämma enligt

6 kap. 13 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, gäller

i stäl et at uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsyns-

myndigheten inom nio månader från räkenskapsårets utgång.

Handlingarna får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.

Med en bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt original.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:120.

SFS 2018:729

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.